Mój Prąd 3.0. – wszystko co musisz wiedzieć o nowej wersji programu!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Oczekiwany od grudnia 2020 roku Mój Prąd 3.0. od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wreszcie wystartował! Jego celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Główna zasada programu, czyli dofinansowanie dla mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 do 10 kW została niezmieniona. Zmieniły się jednak inne warunki programu, takie jak wysokości dotacji, pojawił się nowy generator wniosków, a także konieczność umieszczenia tabliczki informacyjnej o uzyskaniu wsparcia z programu.

Mój Prąd 3.0. - dla kogo?

Program Mój Prąd 3.0. przeznaczony jest dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową, czyli dla prosumentów.

Na co?

Dofinansowanie można otrzymać na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 10 kW, zainstalowanej na potrzeby istniejącego budynku mieszkalnego, czyli innymi słowy budynku oddanego do użytku. Dotacja nie przysługuje na rozbudowę instalacji.

Ile pieniędzy?

Łączna pula dotacji wynosi na razie 534 000 000 zł. Możliwe jednak, że po jej wyczerpaniu zostanie zwiększona. Źródłem finansowania nowej edycji programu Mój Prąd są środki unijne.

Na pojedynczą instalację można otrzymać maksymalnie 3 tys. zł – nie więcej niż 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

Jakie daty?

Nabór wniosków przewidywany jest od 1.07.2021 r. do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 01.02.2020 r.

Nowy generator wniosków

Do programu Mój Prąd 3.0. można złożyć wniosek jedynie w wersji elektronicznej. Wnioski złożone do NFOŚiGW w formie papierowej będą automatycznie odrzucane.

Wnioski w formie online, to zasada utrzymana z poprzedniej edycji programu. Zmienił się jednak sposób ich składania. Wnioski do programu Mój Prąd 3.0. składa się poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie zwany jako GWD, w którym trzeba założyć konto. Aby to zrobić, należy posiadać profil zaufany lub e-dowód.

Na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej znajdują się szczegółowe instrukcje w jaki sposób korzystać z GWD wraz z filmem instruktażowym.

Potrzebne dokumenty

Aby otrzymać dofinansowanie, należy przygotować następujące dokumenty w wersji elektronicznej:

  • Kopia faktury / faktur za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej - jeśli w jednej kategorii inwestor posiada więcej niż jedną fakturę, powinien je zeskanować do jednego pliku lub skompresować do jednego pliku (np. zip).
  • Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
  • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia instalacji PV do sieci wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano - według wzoru
  • Pełnomocnictwo - jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie - według wzoru

Tabliczki informacyjne - czyli poinformuj o tym, że otrzymałeś dotację

W związku z tym, że środki na program pochodzą z Funduszy Unijnych, pojawiła się konieczność informowania o otrzymanej dotacji. Tabliczka informacyjna według ustalonego wzoru, powinna zostać umieszczona w miejscu lokalizacji inwestycji - np. na
budynku/ogrodzeniu itp. bezpośrednio po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu, która przyjdzie jako automatyczne powiadomienie poprzez GWD na adres mailowy podany we wniosku. Na umieszczenie tabliczki inwestor ma dwa miesiące od daty otrzymania powiadomienia.

Tabliczka powinna być wykonana z trwałego materiału np. metalu, drewna lub tworzywa sztucznego, powinna mieć rozmiar co najmniej A4, tj. 297mm x 210 mm, a najlepiej A3. Tabliczka musi zawierać 4 logotypy oraz informację: Inwestycja proekologiczna wsparta w Programie Mój Prąd.

Wzór tabliczki informacyjnej w programie Mój Prąd 3.0., źródło:mojprad.gov.pl

Wycofanie agregatorów wniosków

W drugiej edycji programu, po wycofaniu wniosków papierowych, NFOŚiGW wprowadził możliwość złożenia wniosku przez agregatora - firmę wykonawczą, która podpisała z Funduszem porozumienie. W trzeciej edycji programu Mój Prąd, taka możliwość została wycofana.

Ochrona przed przewymiarowaniem

Moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120 proc. całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez wnioskodawcę w tym samym okresie rozliczeniowym.

Co z wnioskami, które nie zostały zakwalifikowane w drugiej edycji?

Beneficjenci, którzy nie zostali zakwalifikowani w drugiej edycji, będą mieli możliwość złożenia ponownego wniosku w programie Mój Prąd 3.0. Liczba wnioskodawców, którzy będą mieli ponownie taką możliwość, to 25 tys. prosumentów. Niestety dla takich osób dotacja wyniesie również 3 tys. zł, a nie 5 tys. tak jak początkowo składali wniosek do Mojego Prądu 2.0.

Źródło: mojprad.gov.pl, własne

Zobacz również