Mój Prąd 4.0. Co musisz wiedzieć?

To już pewne! Zgodnie z zapowiedziami czwarta edycja programu Mój Prąd wystartuje 15 kwietnia 2022 roku. Program jest skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy inwestują w fotowoltaikę. Tym razem beneficjentów czekają duże zmiany. Jakie? Wyjaśniamy!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Mój Prąd 4.0 przyjmie zupełnie inną formułę, niż poprzednie trzy edycje. Dotychczasowe nabory w prowadzonym przez NFOŚiGW programie priorytetowym „Mój Prąd” objęły budżet na poziomie ponad 1,8 mld zł. W ramach wspomnianych trzech edycji wpłynęło 444 tys. wniosków. Szacuje się, że dzięki już przeprowadzonym naborom w programie „Mój Prąd” następować będzie redukcja emisji dwutlenku węgla (CO2) na poziomie 1,84 mln ton w ciągu roku. 

Zmiany w kolejnej edycji to odpowiedź na wprowadzenie z dniem 1 kwietnia 2022 roku nowego modelu rozliczeń prosumentów z wyprodukowanej energii. Program ma wesprzeć, nie tylko fotowoltaikę, ale także urządzenia zwiększające autokonsumpcję energii. Kluczowe będzie także wsparcie dla magazynów energii. 

Kiedy rusza program?

Czwarty nabór wniosków w programie Mój Prąd rozpocznie się 15 kwietnia 2022 roku i będzie prowadzony w trybie ciągłym. Celem programu jest zwiększenie w Polsce produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii poprzez jej magazynowanie, a także zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną. W rezultacie ma nastąpić zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (CO2) o 910 000 ton w ciągu roku, a wskaźnik dodatkowej zdolności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych powinien wynieść co najmniej 1200 MW - szacuje ministerstwo klimatu i środowiska.

UWAGA! Dokumentacja programu, w tym regulamin, będzie dostępna od 1 kwietnia br. na stronie internetowej mojprad.gov.pl oraz w witrynie NFOŚiGW.

Jakie technologie otrzymają wsparcie?

Wsparcie w formie bezzwrotnej dotacji dotyczyć będzie nie tylko domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, ale także magazynów energii i ciepła, systemów zintegrowanych z urządzeniami oraz inteligentnych systemów zarządzania energią. Warto zauważyć, że pierwotnie zapowiadano także wsparcie dla przydomowych ładowarek EV, które ostatecznie nie pojawiły się w programie. 

Kto może skorzystać z dotacji?

Tak jak dotychczas, program w nowej odsłonie nadal adresowany będzie do osób fizycznych mających zawartą umowę kompleksową lub umowy sprzedaży z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD).

WARUNEK! Co istotne, czwarta edycja programu będzie przeznaczona dla osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń net-billing, a także dla prosumentów w dotychczasowym systemie opustów (tzw. net metering) – jednak pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń, potwierdzonego przez OSD. 

Jak wysokie będzie dofinansowanie?

Maksymalne dofinansowanie na mikroinstalacje wraz z magazynami energii może sięgnąć nawet ponad 20 500 zł. 

Dla nowych prosumentów wchodzących w system net-billingu do samej instalacji fotowoltaicznej przewidziano dofinansowanie w wysokości maks. 4 000 zł. Do tego do 5 000 zł na magazyn ciepła lub 7 500 zł na magazyn energii elektrycznej. Dodatkowe 3 000 zł można otrzymać przy zainstalowaniu systemów HEMS/EMS, ale tylko pod warunkiem zakupu magazynu energii elektrycznej bądź ciepła.

Koszty kwalifikowane

Do dofinansowania kwalifikowane będą takie koszty jak zakup, transport i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych (panele z niezbędnym oprzyrządowaniem) oraz zakup, transport i montaż urządzeń służących magazynowaniu energii elektrycznej/ciepła i/lub zarządzania wytworzoną energią.

Okres kwalifikowalności kosztów liczony ma być od 1 lutego 2020 roku. Koszty kwalifikowane sięgają 50 proc. 

WAŻNE! O dofinansowanie nowych, dodatkowych komponentów (magazynów energii/ciepła i systemów zarządzania energią) będą mogli ubiegać się również dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych odsłonach programu, ale tak jak wcześniej wspomniano - pod warunkiem zmiany systemu rozliczeń na net-billing.

Budżet Mój Prąd 4.0

Program priorytetowy o pełnej nazwie „Mój Prąd” Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021-2023 będzie finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) Działanie 11.1 Program Mój Prąd. Środki pochodzą z instrumentu REACT-UE. Obejmuje on wsparcie na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytorium Europy – dodatkowe środki dla programów polityki spójności na przeciwdziałanie skutkom kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

Budżet na realizację czwartej edycji programu Mój Prąd ma wynieść około 350 mln zł. Budżet może być zwiększany według potrzeb rynkowych. Nabór będzie prowadzony od 15 kwietnia br. do wyczerpania przygotowanej puli pieniędzy.

Gdzie można złożyć wnioski?

Wnioski składa się bezpośrednio w NFOŚiGW wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą generatora wniosków. 

Ulgi podatkowe

Tak jak w poprzednich edycjach programu Mój Prąd, możliwe będzie połączenie dofinansowania z ulgą termomodernizacyjną, o ile koszty przedstawione do rozliczenia zostaną pomniejszone o kwotę przyznanej dotacji z NFOŚiGW. Wysokość ulgi będzie zależała od zakresu rzeczowego inwestycji. W przypadku wcześniejszego skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, prosument powinien doliczyć dofinansowanie do podstawy opodatkowania za 2022 roku w zeznaniu podatkowym składanym w przyszłym roku.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska/NFOŚIGW

Zobacz również