Mój Prąd 4.0 – jak złożyć wniosek o dotacje? Poradnik krok po kroku

Nabór w programie Mój Prąd 4.0 ruszył 15 kwietnia tego roku. Zgodnie z zapowiedziami MKiŚ i NFOŚiGW program w aktualnej edycji wspiera nie tylko montaż instalacji fotowoltaicznych, ale także innych urządzeń służących do zwiększenia autokonsumpcji. Mniej więcej od momentu uruchomienia programu do redakcji GLOBENERGIA trafiają pytania dotyczące składania wniosku. Potencjalni beneficjenci pytają, w jaki sposób złożyć wniosek o dotację i jakie dodatkowe dokumenty są wymagane. Sprawdzamy!

Zdjęcie autora: Jakub Król

Jakub Król

Redaktor GLOBENERGIA

Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD)

Jak w poprzedniej edycji programu Mój Prąd funkcjonuje wymóg składania wniosku JEDYNIE w formie elektronicznej. Platformą służącą do składania wniosków jest Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Zgodnie z informacjami przekazanymi przez NFOŚiGW, wnioski składane w formie papierowej będą automatycznie odrzucane. Szczegóły dotyczące programu, takie jak spis urządzeń, które podlegają dofinansowaniu, a także wymogi dotyczące realizowanych przedsięwzięć jak i progi dofinansowania znajdują się TUTAJ.

Według NFOŚiGW, przewidywany termin na rozpatrzenie wniosku wynosi 90 dni. Okres ten liczony będzie od dnia prawidłowego złożenia wniosku w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Analogicznie jak w poprzedniej edycji programu, w przypadku gdy pojawi się taka konieczność wnioskodawca może zostać poproszony o korektę wniosku.

Wnioski z Programu Mój Prąd 3.0 - kiedy dotacja wpłynie na konto?

Dla porównania, wnioski złożone w III edycji programu zakończonego jesienią 2021 roku są w dalszym ciągu rozpatrywane. Kilkukrotnie wydłużony czas na rozpatrzenie wniosku wynosi aktualnie 300 dni roboczych. Według informacji, do których dotarła redakcja GLOBENERGIA, na ten moment w dalszym ciągu rozpatrywane są wnioski z 23 lipca 2021 roku. Jak wiemy program został uruchomiony 1 lipca 2021 roku, co oznacza, że do tej pory NFOŚiGW rozpatrzył wnioski z zaledwie 22 dni funkcjonowania poprzedniego naboru. Nabór wniosków w programie Mój Prąd 3.0 rozpoczął się 1 lipca 2021 roku, a zakończył się po niewiele ponad trzech miesiącach.

Jak złożyć wniosek w programie Mój Prąd 4.0?

Pierwszym krokiem, który trzeba wykonać jest uzyskanie dostępu do Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Wniosek składa się wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez GWD poprzez dostępny tam formularz. Formularz (lub formularze) wniosku dostępny jest w GWD pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl/, po utworzeniu konta dla Wnioskodawcy i wybraniu odpowiedniego Programu.

Logowanie do generatora

Złożenie wniosku wiąże się z koniecznością posiadania profilu zaufanego. Wynika to z faktu, że konieczne jest podpisanie wniosku w sposób elektroniczny. Do generatora wniosków można również zalogować się poprzez login i hasło, jednakże to i tak sprowadza się do tego, że finalnie wniosek trzeba będzie podpisać profilem zaufanym.

Nowy wniosek o dofinansowanie

Składanie wniosku rozpoczynamy od kliknięcia przycisku: “Nowy wniosek o dofinansowanie” w zakładce “Wniosek”. Poniżej znajduje się lista złożonych wniosków. Na liście wyróżnione są m.in. daty utworzenia wniosków, numery techniczne wniosków, a także status wniosku.

Wniosek o dofinansowanie w programie Mój Prąd 4.0.

Wybieramy rodzaj wniosku “Wniosek o dofinansowanie ze środków krajowych”, a następnie z pierwszego pola wyboru “Dziedzina” wybieramy opcję “MÓJ PRĄD”. Po wybraniu opcji “MÓJ PRĄD” pozostałe pola wypełniają się automatycznie.

Wniosek o dofinansowanie w programie Mój Prąd 4.0.
Wniosek o dofinansowanie w programie Mój Prąd 4.0.

Kolejnym krokiem jest zapisanie i przejście do edycji wniosku. Po zapisaniu otwiera się sekcja “Edycja wniosku”. Na początku procesu uzupełniania wniosku, sekcja ta jest podzielona na osiem zakładek, tj. STRONA TYTUŁOWA, DANE WNIOSKODAWCY, INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA, itd. W trakcie uzupełniania wniosku, wnioskodawca będzie uzupełniał kolejno wszystkie zakładki. Liczba tych zakładek będzie zmieniała się w zależności od tego na jakie dodatkowe urządzenia wnioskodawca chce uzyskać dofinansowanie. Zakładka “STRONA TYTUŁOWA” nie wymaga żadnych zmian - należy kliknąć “Dalej”.

Wniosek o dofinansowanie w programie Mój Prąd 4.0.

DANE WNIOSKODAWCY

Pierwszą zakładką, w której należy wprowadzić zmiany jest zakładka “DANE WNIOSKODAWCY”. Zakładka ta składa się z segmentów od A. do A.5. Kluczowym segmentem jest segment A., w którym wnioskodawca musi określić, czy jest nowym prosumentem (wniosek o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci został złożony po 31 marca 2022 roku), czy prosumentem, który pierwotnie był rozliczany w ramach systemu opustów i przeszedł na nowy system rozliczeń, czyli net-billing. Ponadto, w tym segmencie wnioskodawca zaznaczając odpowiedni podpunkt musi zadeklarować czy wcześniej korzystał z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej np. z programu Mój Prąd.

Wniosek o dofinansowanie w programie Mój Prąd 4.0.

Podsumowując:

  1. Pierwsze pole wyboru zaznaczają NOWI PROSUMENCI, którzy zgłosili swoją mikroinstalację po 31 marca 2022 roku.
  2. Drugie pole zaznaczają prosumenci, którzy pierwotnie rozliczali się w systemie OPUSTÓW, przeszli na NET-BILLING i nie otrzymali wcześniej dotacji, z którejkolwiek z poprzednich edycji programu Mój Prąd.
  3. Trzecie pole zaznaczają prosumenci, którzy pierwotnie rozliczali się w systemie OPUSTÓW, przeszli na NET-BILLING i otrzymali wcześniej dotację, z którejkolwiek z poprzednich edycji programu Mój Prąd.

UWAGA!

Niezaznaczenie żadnej z odpowiedzi w segmencie A. zakładki “DANE WNIOSKODAWCY” spowoduje, że w kolejnych etapach uzupełniania wniosku nie pojawią się dodatkowe zakresy, w których dodajemy urządzenia zwiększające autokonsumpcję.

O tym jak udokumentować przejście na net-billing pisaliśmy TUTAJ.

Kolejne segmenty (od A.1 do A5) nie różnią się od tych, z którymi wnioskodawcy mieli do czynienia w poprzednich edycjach programu. W segmentach tych uzupełniamy dane identyfikacyjne, adres zamieszkania oraz numer konta bankowego, na które ma być przekazane dofinansowanie.

WAŻNE!

Bardzo ważne jest poprawne wpisanie adresu e-mail.

“W przypadku błędnego wskazania adresu e-mail, skutkującego bezskutecznym dostarczaniem korespondencji, wniosek zostaje odrzucony.” - czytamy w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie.

Wnioskodawca, czyli kto!?

NFOŚiGW w sekcji “pomoc” przypomina, że wnioskodawcą jest osoba fizyczna wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby, która ma zawartą umowę kompleksową /aneks do umowy na zakup i dystrybucję energii elektrycznej lub umowę sprzedaży energii elektrycznej, regulujące kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Osoba ta występuje na zaświadczeniu OSD otrzymanym od Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Po to zaświadczenie należy zwrócić się do OSD Operatora Systemu Dystrybucyjnego po wymianie licznika prądu na dwukierunkowy.

Osoba składająca wniosek musi zaznaczyć właściwy sposób złożenia wniosku. Jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika należy zaznaczyć właściwą opcję. Po jej zaznaczeniu pojawią się dodatkowe rubryki, w których należy wpisać dane pełnomocnika.

Wniosek o dofinansowanie w programie Mój Prąd 4.0.

Ostatni segment to “INFORMACJA O WŁASNOŚCI MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ”. W sytuacji gdy wnioskodawca jest współwłaścicielem mikroinstalacji, po zaznaczeniu opcji “współwłasność” należy podać imiona i nazwiska wszystkich współwłaścicieli instalacji fotowoltaicznej.

WSKAZÓWKA!

Generator wniosków o dofinansowanie zaznacza kolorem czerwonym komórki, które interpretuje jako pominięte - komórki te należy uzupełnić.

Czy małżonek jest współwłaścicielem mikroinstalacji fotowoltaicznej?

Według informacji z sekcji “pomoc”. Wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa należy zaznaczyć współwłasność. Należy podać imię i nazwisko współmałżonka. Co oznacza, że w rubryce należy wpisać współmałżonka jako współwłaściciela. W tej rubryce nie należy wpisywać imienia i nazwiska wnioskodawcy - te dane wpisujemy w segmencie A.1.

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Po uzupełnieniu wszystkich danych z zakładki “DANE WNIOSKODAWCY” należy kliknąć “Dalej”, co automatycznie przeniesie nas do kolejnej zakładki pt. “INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA”. Zakładka ta jest taka sama jak w przypadku poprzednich edycji programu Mój Prąd. W zakładce tej należy zaznaczyć jaka jest lokalizacja instalacji fotowoltaicznej. Ponadto należy uzupełnić dane dotyczące mikroinstalacji fotowoltaicznej tj. koszt całkowity, moc instalacji, oraz data przyłączenia fotowoltaicznej widniejąca na zaświadczeniu OSD (Operatora Sieci Dystrybucyjnej). Po to oświadczenie należy zwrócić się do OSD poprzez infolinię lub mailowo po wymianie licznika na energii elektrycznej na dwukierunkowy.

Kolejnym krokiem jest podanie numeru Punktu Poboru Energii (PPE).

Wniosek o dofinansowanie w programie Mój Prąd 4.0.

WAŻNE!

Funkcjonują dwa rodzaje numeru PPE, numer międzynarodowy i krajowy. Uzupełniamy jedną rubrykę w zależności od tego, który numer posiadamy. Międzynarodowy Nr PPE rozpoczyna się od cyfr 590. Numer PPE możemy znaleźć na zaświadczeniu OSD lub na rachunku za energię elektryczną.

Ostatnim etapem uzupełniania zakładki “INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA” jest zaznaczenie odpowiedniej informacji o montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej. Chodzi tutaj o wskazanie, czy montaż instalacji PV został zlecony podmiotowi trzeciemu, czy wykonany samodzielnie.

WAŻNE!

Zakładka “INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA” będzie różniła się w zależności od tego, którą opcję zaznaczymy w segmencie A. w zakładce “DANE WNIOSKODAWCY”. W przypadku zaznaczenia pierwszego pola wyboru, o treści: “Jestem prosumentem (osobą fizyczną) rozliczającym się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing…” zakładka “INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA” wygląda następująco.

Wniosek o dofinansowanie w programie Mój Prąd 4.0.

W tym przypadku wymagane jest również podanie daty zarejestrowania zgłoszenia (wniosku) u OSD o przyłączenie mikroinstalacji PV. Jest to data wysłania zgłoszenia mikroinstalacji “ZM”.

Po zakończeniu edycji w zakładce “INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA” i zatwierdzeniu przyciskiem “Dalej” przechodzimy do zakładki “DODATKOWY ZAKRES”. W zakładce tej wybieramy rodzaj dofinansowanego przedsięwzięcia, czyli wskazujemy o dofinansowanie dla jakich elementów stara się wnioskodawca.

Wniosek o dofinansowanie w programie Mój Prąd 4.0.

UWAGA!

Pole wyboru “Wnioskuję o dofinansowanie dla dodatkowych elementów” nie pojawi się, jeżeli wszystkie dane w poprzednich zakładkach oraz pola wyboru nie zostaną uzupełnione. Wyjątkiem jest jedno z pól dotyczących numeru PPE.

Kolejne trzy zakładki dotyczą urządzeń montowanych w celu zwiększenia autokonsumpcji. Liczba zakładek zależy od tego, które pola wyboru zaznaczymy w zakładce “DODATKOWY ZAKRES”.

Wniosek o dofinansowanie w programie Mój Prąd 4.0.

MAGAZYN CIEPŁA

W zakładce “MAGAZYN CIEPŁA” podajemy koszt całkowity / kwalifikowany, pojemność magazynu wyrażoną w dm3 (minimum 80 dm3) oraz datę instalacji magazynu ciepła. Ponadto, z listy rozwijanej wybieramy rodzaj magazynu ciepła, a także zaznaczamy właściwą informację o montażu magazynu ciepła (wskazujemy, czy montaż został wykonany przez podmiot trzeci, czy samodzielnie. Podobnie jak w przypadku zakładki “DANE WNIOSKODAWCY”, zaznaczamy czy jesteśmy właścicielami czy współwłaścicielami magazynu ciepła. Jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa również należy zaznaczyć współwłasność i podać imię i nazwisko współmałżonka. W przypadku zaznaczenia pompy ciepła z zasobnikiem, jako rodzaju magazynu ciepła, wymagane jest również podanie mocy pompy co c.w.u.

Wniosek o dofinansowanie w programie Mój Prąd 4.0.

MAGAZYN ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W zakładce “MAGAZYN ENERGII ELEKTRYCZNEJ”, podobnie jak w poprzedniej, dotyczącej magazynu ciepła podajemy koszt całkowity / kwalifikowany, datę instalacji magazynu energii elektrycznej i jego pojemność wyrażoną w kWh (minimum 2 kWh). Analogicznie jak w poprzednich zakładkach należy również zaznaczyć, czy montaż został zlecony podmiotowi trzeciemu, czy został wykonany samodzielnie.

Wniosek o dofinansowanie w programie Mój Prąd 4.0.

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

W przypadku zakładki “SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ” wpisujemy jedynie koszt całkowity / kwalifikowany oraz datę wdrożenia systemu. Analogicznie jak w poprzednich dwóch zakładkach wymagane jest wskazanie kto dokonał montażu systemu oraz podać informację o własności dodatkowego elementu, którym w tym przypadku jest system zarządzania energią.

Wniosek o dofinansowanie w programie Mój Prąd 4.0.

DOFINANSOWANIE

Zakładka “DOFINANSOWANIE” uzupełnia się automatycznie. W tej zakładce wyliczają się wartości dofinansowania, a pola z wartościami zaznaczone są kolorem szarym, co oznacza, że nie ma możliwości edytowania wartości w tych rubrykach.

Wniosek o dofinansowanie w programie Mój Prąd 4.0.

OŚWIADCZENIA / INFORMACJE

Aby prawidłowo złożyć wniosek w programie Mój Prąd należy w zakładce “OŚWIADCZENIA / INFORMACJE” należy zaznaczyć wszystkie rubryki. Spośród oświadczeń można wyróżnić m.in. oświadczenie dotyczące kontroli, w którym wnioskodawca wyraża zgodę przeprowadzenie przez NFOŚiGW kontroli mikroinstalacji lub/i dodatkowych elementów wspierających autokonsumpcję wytworzonej energii elektrycznej objętej/objętych dofinansowaniem w okresie do 5 lat od daty wypłaty środków pod rygorem wypowiedzenia umowy o dofinansowanie i zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych. W zakładce tej, znajduje się również klauzula informacyjna, oraz Oświadczenie o zgodności mikroinstalacji fotowoltaicznej z Programem Priorytetowym "Mój Prąd".

WAŻNE!

Wymagane jest zaakceptowanie wszystkich oświadczeń.

UMOWA

“UMOWA” to przedostatnia zakładka w generatorze wniosków o dofinansowanie z programu Mój Prąd 4.0. W tej zakładce, działanie wnioskodawcy ogranicza się jedynie do zaznaczenia trzech rubryk, przedstawionych poniżej.

Wniosek o dofinansowanie w programie Mój Prąd 4.0.

Załączniki

Ostatnim, choć prawdopodobnie najtrudniejszym etapem składania wniosku w programie Mój Prąd, jest wgranie załączników do systemu. Wymagane dokumenty należy przesłać w zakładce “Załączniki”. Liczba wymaganych załączników zależy od liczby urządzeń na jakie wnioskodawca chce uzyskać dotację. W przypadku wnioskodawcy, który ubiega się o dofinansowanie do wszystkich urządzeń, których wsparcie jest przewidziane w programie Mój Prąd 4.0. wymagane może być nawet 14 załączników.

Cztery z nich stanowią kopie faktury lub paragonu imiennego za zakup lub/i montaż urządzeń. Wspomniane urządzenia to mikroinstalacja fotowoltaiczna, magazyn ciepła, magazyn energii elektrycznej oraz system zarządzania energią.

Kolejne cztery z wymaganych załączników to potwierdzenia dokonanych płatności za przedstawione faktury/paragony imienne. Chodzi tutaj o potwierdzenia płatności za zamontowane urządzenia, czyli mikroinstalację fotowoltaiczną, magazyn ciepła, magazyn energii elektrycznej oraz system zarządzania energią.

WAŻNE! 

Każdy z elementów powinien być na osobnej fakturze, lub wszystkie elementy systemu PV mogą być na jednej fakturze, ale na fakturze muszą być wyróżnione jako osobne pozycje.

Kolejnym załącznikiem jest zaświadczenie OSD - zaświadczenie potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci wydane / podpisane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Jak wspomniano wyżej, zaświadczenie to można uzyskać kontaktując się telefonicznie, lub mailowo z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej.

Jako kolejny załącznik wymagany jest również podobny dokument, ale dotyczący potwierdzenia zgłoszenia OSD montażu/uruchomienia magazynu energii elektrycznej. W celu wydania tego dokumentu również należy zwrócić się do właściwego OSD.

WAŻNE!

Magazyn energii elektrycznej wyróżniają takie parametry jak moc elektryczna i pojemność. W zgłoszeniu magazynu do OSD, moc magazynu energii elektrycznej jest sumowana z mocą instalacji fotowoltaicznej. W przypadku motażu magazynu energii elektrycznej należ upewnić się, że łączna moc instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii nie przekracza mocy przyłączeniowej.

Nowi prosumenci (zgłoszeni po 31 marca 2022 roku) powinni również wgrać do generatora potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia mikroinstalacji do sieci (ZM). Zdaniem redakcji, w przypadku klientów Tauronu, może to być mail potwierdzający przyjęcie zgłoszenia wygenerowany jako plik pdf, lub oświadczenie potwierdzające rozliczanie się Wnioskodawcy w systemie net-billing (podpisany przez Wnioskodawcę).

Prosumenci którzy zdecydowali się na przejście z systemu opustów na net-billing w celu uzyskania dotacji muszą dostarczyć wgrać do generatora dokument potwierdzający rozliczanie się Wnioskodawcy za energię elektryczną na zasadach systemu net-billing. O tym jak uzyskać taki dokument pisaliśmy TUTAJ. 

Ostatnim dokumentem, który należy załączyć jest “Protokół odbioru / zainstalowania i uruchomienia - dot. dodatkowych elementów wspierających autokonsumpcję”. Druk, tak jak inne wzory oświadczeń jest dostępny na stronie https://mojprad.gov.pl/zloz-wniosek. Dane z protokołu muszą pokrywać się z danymi wprowadzonymi w generatorze wniosków o dofinansowanie (GWD). Protokół uzupełnia firma zajmująca się montażem dodatkowych urządzeń.

WAŻNE!

Zakup i montaż całego systemu fotowoltaicznego wraz z urządzeniami zwiększającymi autokonsumpcję może być udokumentowany na jednej fakturze lub paragonie imiennym. W takim przypadku zakup i montaż każdego z urządzeń musi być zaznaczony na fakturze jako osobna pozycja. Nawet w przypadku falowników hybrydowych, które mają wbudowany system zarządzania energią wymagane jest dołączenie dodatkowej specyfikacji w postaci załącznika do faktury. Załącznik powinien być integralną częścią wystawionej faktury i powinien określać ilość poszczególnych towarów/usług, nazwę oraz oznaczenie towaru/usługi, cenę poszczególnych towarów/usług - zarówno jednostkową jak i łączną. Podsumowując, system zarządzania energią zintegrowany z falownikiem musi być oddzielnie wyszczególniony na fakturze. Tematyce falowników hybrydowych i dotacji w ramach programu Mój Prąd poświęciliśmy osobny tekst, który jest dostępny TUTAJ.

WAŻNE!

Jeżeli wniosek złożony jest przez pełnomocnika to wymagany jest dodatkowy załącznik. Wzór załącznika znajduje się na stronie https://mojprad.gov.pl/zloz-wniosek.

Inne załączniki

Do grupy “Inne dokumenty” można zaliczać np. wyjaśnienie dotyczące adresu, np. w sytuacji gdy doszło do zmiany adresu.

Ostatni etap

Ostatni etap to kliknięcie przycisku "Zapisz i waliduj" . Po kliknięciu tego przycisku generator wniosku sprawdza czy komórki zostały uzupełnione prawidłowo. Wnioskodawca otrzyma komunikat jeżeli coś będzie wymagało uzupełnienia. Jeżeli wniosek jest poprawny to zatwierdzamy przyciskiem "Zapisz i zatwierdź".

Wniosek o dofinansowanie w programie Mój Prąd 4.0.

Na końcu całego procesu pojawia się okno z informacją, że wniosek musi zostać podpisany elektronicznie. Po podpisaniu pojawia się przycisk "wyślij do funduszu. Kliknięcie tego przycisku zamyka proces składania wniosku.

Zobacz również