Kto może składać wniosek?

O dofinansowanie w ramach Mojego Prądu mogą ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Budżet programu to miliard złotych, przy czym dofinansowanie w formie dotacji może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia. Otrzymane dofinansowanie nie będzie wynosić więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Dwa domy i dwie instalacje – ile dotacji można dostać?

W przypadku posiadania dwóch domów, można otrzymać dofinansowanie dla obu instalacji. Można złożyć więcej niż jeden wniosek z tego względu, że dofinansowanie udzielane jest na konkretną instalację podłączoną do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE).

Jakie instalacje są objęte dofinansowaniem?

Dofinansowaniem objęte są instalacje o mocy 2–10 kWp. We wniosku o dofinansowanie podaje się moc paneli PV zgodnie z informacjami zawartymi na tabliczkach znamionowych.

Gdzie zamontować instalację, żeby skorzystać z dotacji?

Nie ma znaczenia miejsce montażu instalacji. Może to być zarówno budynek mieszkalny, jak i gospodarczy. Ważne jest, aby mikroinstalacja była podłączona przez OSD do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE) i by była zawarta umowa kompleksowa.

Do kogo i w jakiej formie składa się wniosek?

Wniosek składa się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Następnie wniosek jest zatwierdzany przez Ministra Energii. Koordynatorem programu jest Marcin Jamiołkowski.

Obecnie, wnioski można składać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Porozumienie zawarte między NFOŚiGW umożliwia składanie wniosków za pośrednictwem firm instalacyjnych

Niezbędne dokumenty – co należy przygotować?

Aby złożyć wniosek, potrzebne są niezbędne dokumenty. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

  • Kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej. Kopia powinna być opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”. Jest to dokument niezbędny do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Co więcej, nie może być zastąpiony przykładowo umową cywilnoprawną.
  • Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie.
  • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano.
  • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych – RODO.
  • Gdy inwestor jest instalatorem, musi dołączyć stosowne oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji.

Dla wniosków składanych drogą elektroniczną, konieczne jest posiadanie profilu zaufanego (eGO) lub e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Przy składaniu wniosku, należy przygotować login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy lub podpis kwalifikowany, ewentualnie e-dowód. Wszystkie wypunktowane wyżej dokumenty muszą być w wersji elektronicznej.

Jak dokumentować we wniosku zakup instalacji?

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć kopię faktury za dostawę i montaż instalacji. Jest to dokument niezbędny i nie przewidziano jego zamiennika. Nie można w takim razie dołączyć do wniosku umowy cywilnoprawnej.

Istnieje możliwość, aby do wniosku dołączyć więcej niż jedną fakturę za zakup urządzeń, jeżeli poszczególne elementy instalacji były kupowane oddzielnie. W takiej sytuacji konieczne jest dołączenie oświadczenia, że wszystkie zakupione materiały i wyposażenie przedstawione w fakturach będących podstawą wniosku o dofinansowanie były niezbędne do montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej i zostały w tym celu wykorzystane.

Dopuszcza się także złożenie oddzielnej faktury za montaż instalacji PV. Kwalifikowane są faktury zapłacone od 23 lipca 2019 r., łącznie z tym dniem.

Kopia faktury dołączona do wniosku musi być odpowiednio opisana. Wnioskodawca musi umieścić na niej adnotację „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”. W przypadku faktury elektronicznej, wnioskodawca na wydruku musi odręcznie dopisać taką adnotację i przesłać taki wydruk w oryginale.

Czy faktura może być wystawiona na inną osobę?

Faktura może być wystawiona na inną osobę niż ta, która składa wniosek o dotacje. W takim wypadku, dane na FV powinny wskazywać, że dotyczą instalacji wnioskowanej do dofinansowania (adres, nazwa towaru/usługi).

Jakie dokumenty pobrać od OSD?

Od Operatora Sieci Dystrybucyjnej należy pobrać zaświadczenie potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji – dla prosumenta. Musi ono zawierać dane zarówno prosumenta jak i właściwego OSD oraz potwierdzać montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano.

Zaświadczenie może być opracowane wg wzoru dostępnego na stronie lub równoważne. Równoważne, to znaczy takie, które zawiera minimum informacji, które zostały ujęte we wzorze.

Czy Mój Prąd jest opodatkowany?

Program Mój Prąd jest zwolniony z podatku. Dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd można łączyć z ulgą termomodernizacyjną. Programu Mój Prąd nie można natomiast łączyć ze wsparciem w ramach programu „Czyste powietrze”

Gdzie sprawdzić status wniosku?

Wraz z początkiem pierwszego naboru, została uruchomiona dedykowana strona internetowa dla programu Mój Prąd (http://mojprad.gov.pl/), która jest nie tylko źródłem informacji o przebiegu i postępach realizacji programu, ale również miejscem do sprawdzenia statusu realizacji złożonego wniosku.

Redakcja GLOBEnergia