Termin ogłoszenia naboru i początek przyjmowania wniosków planowany jest na przełom sierpnia i września 2019 roku. Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW.

Mój Prąd – podstawowe informacje

Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych, a więc do osób fizycznych, które są stroną umowy przyłączeniowej.

Wysokość dofinansowania w formie bezzwrotnej (dotacja) nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych, jednak maksymalna kwota dotacji to 5 tys. zł.
W skład kosztów kwalifikowanych wchodzą koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej.

Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;

Papierowe wnioski w NFOŚiGW

Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW. Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury).

Ważną informacją jest, że projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru. Projekt musi być jednak zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji).
Osoba zainteresowana dofinansowaniem, będzie musiała złożyć wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność.

Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć:

  • fakturę za zakup i montaż instalacji PV,
  • dowód zapłaty faktury,
  • dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);

Tylko nowe urządzenia i tylko nowe instalacje

NFOŚiGW wyjaśnia, że dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją). Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV. NFOŚiGW nie przewiduje stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

Źródło: NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia