Moje Ciepło – jakie wymagania musi spełnić pompa ciepła?

Pod koniec kwietnia ruszył program Moje Ciepło. W programie  można otrzymać dofinansowanie do pomp ciepła zainstalowanych w nowych budynkach o podwyższonym standardzie energetycznym. W aktualnym naborze, aby starać się o dofinansowanie, wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej budynku, czyli EP, nie może przekraczać 63 kWh/(m2 × rok). W kolejnych latach ten wymóg zostanie zaostrzony do 55 kWh/(m2 × rok). A jakie wymagania musi spełniać urządzenie, aby można było na nie otrzymać dotację?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Program Moje Ciepło wystartował 29 kwietnia i potrwa do 31 grudnia 2022 lub do wyczerpania puli środków. Nabór prowadzony jest w formie elektronicznej, a budżet wynosi 600 mln zł. W najlepszym wypadku budżet wystarczy na dofinansowanie prawie 86 tys. inwestycji. Z kolei przy założeniu wsparcia tylko gruntowych pomp ciepła program zakończyłby się po udzieleniu wsparcia do prawie 30 tys. inwestycji. Sam program przewiduje dofinansowanie co najmniej 57 tys. pomp ciepła.

Pompy ciepła w Moim Cieple

W programie można ubiegać się o dofinansowanie na zakup/montaż gruntowych pomp ciepła typu grunt/woda lub woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej (cwu) z osprzętem. Na pompę ciepła można otrzymać maksymalnie 21 tys. zł, przy czym kwota dofinansowania nie może przekroczyć 30 proc. poniesionych kosztów lub do 45 proc. poniesionych kosztów w przypadku posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Druga inwestycja podlegająca dofinansowaniu to zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze działającej w systemie centralnym obsługującym cały budynek z osprzętem. Trzecią jest zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem. Dofinansowanie na obie te inwestycje może wynieść maksymalnie 7 tys. zł i analogicznie do pomp gruntowych dotacja nie może wynieść więcej niż 30 proc. poniesionych kosztów lub do 45 proc. poniesionych kosztów dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Wymagania dotyczące pomp ciepła

Zgodnie z warunkami programu Moje Ciepło, pompy ciepła, które będą kwalifikowały się do dofinansowania muszą być przede wszystkim nowe. Urządzenie musi zostać wyprodukowane najpóźniej 2 lata przed montażem. Kolejnym warunkiem jest to, by zamontowana pompa ciepła współpracowała z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym, a temperatura zasilania wody grzewczej nie przekraczała 35 oC. W praktyce oznacza to, że pompa ciepła powinna pracować z ogrzewaniem płaszczyznowym, a więc podłogowym, ściennym lub sufitowym. Ten wymóg oczywiście nie dotyczy pomp ciepła typu powietrze-powietrze. 

Wymagania techniczne i prawne

Aby otrzymać dofinansowanie na pompę ciepła, urządzenie musi spełniać określone wymagania techniczne i prawne. Jak czytamy w regulaminie, pompy ciepła typu powietrze/woda muszą spełniać wymogi określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 lub rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55oC) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej, które stanowią wymagane załączniki do programu. Mimo podanej temperatury zasilania 55oC, tak jak wcześniej wspomniano pompy ciepła muszą współpracować z ogrzewaniem niskotemperaturowym. W związku z tym, w praktyce urządzenia kwalifikujące się do dofinansowania w programie będą miały najczęściej klasę A+++ dla temperatury zasilania 35oC. Jest to najwyższa klasa sprzedawanych pomp ciepła.

Pompy ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnym dla całego budynku muszą spełniać wymogi określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 626/20119 z dnia 4 maja 2011 r. oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ dla klimatu umiarkowanego na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Tak jak wcześniej wspomniano - najwyższe dofinansowanie można otrzymać do gruntowych pomp ciepła. Może ono wynosić nawet 21 tys. zł. Aby te urządzenia kwalifikowały się do dofinansowania, muszą spełniać wymogi określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 lub rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ dla temperatury zasilania 55oC na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. Podobnie jak w przypadku powietrznych pomp ciepła, w praktyce będzie to zwykle klasa A+++ dla temperatury zasilania 35oC.

Warto dodać, że rodzaj pompy ciepła, typ oraz jej parametry (spełniające wymagania programu) muszą być uwzględnione na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym). W przypadku braku tego typu informacji na dokumentach księgowych, konieczne jest załączenie oświadczenia sprzedawcy urządzenia lub wykonawcy inwestycji, iż pompa ciepła posiada wskazane parametry, kwalifikujące do dofinansowania w programie. Załącznikami wymaganymi we wniosku o dofinansowanie są również karta produktu i etykieta energetyczna zakupionej i zamontowanej pompy ciepła.

Inne pompy ciepła

W programie Moje Ciepło można otrzymać dofinansowanie jedynie na pompy ciepła do centralnego ogrzewania lub centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Urządzenia tylko do CWU nie kwalifikują się do dofinansowania.

W programie można natomiast otrzymać dofinansowanie do hybrydowej pompy ciepła, ale pod warunkiem, że spełnia ona wymagania techniczne uwzględnione w programie (m.in.: klasa efektywności energetycznej, i/lub współpraca z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym), natomiast drugi element zestawu nie stanowi źródła ciepła zasilanego paliwem stałym.

Źródło: mojecieplo.gov.pl

Zobacz również