Moje Ciepło: Nawet 7 tys. dofinansowania do powietrznych pomp ciepła

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że program Moje Ciepło, który przewiduje dopłaty do zakupu i montażu pomp ciepła w nowych budynkach o podwyższonym standardzie energetycznym, otrzyma finansowanie w ramach II transzy środków z unijnego Funduszu Modernizacyjnego. Dotacje sięgną nawet 21 tys. zł w przypadku gruntowych pomp ciepła oraz do 7 tys. zł dla powietrznych pomp ciepła.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

26 października Komitet Inwestycyjny Funduszu Modernizacyjnego zaakceptował wsparcie finansowe dla pięciu programów zgłoszonych przez NFOŚiGW. Łączny budżet zaakceptowanych polskich projektów to 8,1 mld zł.

– Program Moje Ciepło został zaakceptowany przez Komitet Inwestycyjny Funduszu Modernizacyjnego po uzyskaniu pozytywnej oceny i rekomendacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Decyzja Komitetu Inwestycyjnego otwiera drogę do praktycznego wdrożenia przez NFOŚiGW programu Moje Ciepło – poinformował wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Artur Lorkowski.

Program Moje Ciepło będzie komplementarny do programu Czyste Powietrze

Założenia programu Moje Ciepło wraz z planem jego wdrażania zostały przyjęte przez Zarząd NFOŚiGW 9 sierpnia 2021 roku. Następnie program został pozytywnie zaopiniowany przez Ministra Klimatu i Środowiska oraz Radę Konsultacyjną, co umożliwiło złożenie wniosku o dofinansowanie programu z Funduszu Modernizacyjnego.

Beneficjentami programu będą osoby fizyczne – właściciele lub współwłaściciele (odbiorcy końcowi) nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Wiceprezes Paweł Mirowski powiedział, że dopłaty mają dotyczyć zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym, a przez to program będzie komplementarny wobec programu Czyste Powietrze. Formą wsparcia udzielanego przez NFOŚiGW będzie dotacja do 30 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła. Maksymalne dofinansowanie do jednej instalacji wyniesie 21 tys. zł w przypadku pomp gruntowych oraz 7 tys. zł w przypadku pomp powietrznych, a budżet całego programu to 600 mln zł pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego.

Ogłoszenie i rozpoczęcie pierwszego naboru w programie Moje Ciepło powinno nastąpić w I lub II kwartale 2022 roku.

Zielone światło dla projektów o wartości 8,1 mld zł

Europejski Bank Inwestycyjny zarządzający Funduszem Modernizacyjnym na poziomie UE dał również zielone światło na finansowanie ze środków europejskich pięciu programów zgłoszonym przez Polskę w ramach II transzy Funduszu Modernizacyjnego, których łączny budżet  wraz z programem Moje Ciepło wynosi 8,1 mld zł. Chodzi o następujące programy wsparcia w obszarze priorytetowym:

- Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu (budżet 2 mld zł) – to program dedykowany przedsiębiorstwom, elektrowniom i elektrociepłowniom o zainstalowanej mocy cieplnej i/lub elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW. Wsparcie otrzymają przedsięwzięcia dotyczące budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

- Kogeneracja dla Ciepłownictwa (budżet 3 mld zł) – ten program skierowany jest do przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, u których całkowita moc cieplna zamówiona systemu ciepłowniczego wynosi nie mniej niż 50 MW. Tutaj również wsparciem objęte będą inwestycje budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

- Digitalizacja sieci ciepłowniczych (budżet 0,5 mld zł) – celem tego programu, adresowanego do przedsiębiorstw energetycznych, będzie budowa i przebudowa systemu telemetrii i telemechaniki polegająca na wdrożeniu nowoczesnych narzędzi i rozwiązań IT służących do zdalnego nadzoru, sterowania i regulacji pracy systemu ciepłowniczego. Chodzi także o monitorowanie parametrów jakościowych przesyłu ciepła/chłodu, przekazywanie informacji o zakłóceniach w pracy sieci i węzłów, a także o lokalizację awarii i odczyt na odległość wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych.

- Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne (budżet 1 mld zł) – w tym przypadku wsparcie ma się odbywać poprzez dofinansowanie budowy, rozbudowy lub modernizacji istniejących instalacji termicznego przekształcania odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, po ich podłączeniu do sieci.

- Wsparcie wykorzystania magazynów energii na cele stabilizacji sieci – program dla Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (budżet 1 mld zł) – założeniem jest tutaj wspieranie działań inwestycyjnych OSD mających na celu poprawę parametrów jakości energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej i rozdzielczej m.in poprzez jej dostosowanie do wymagań związanych z dynamicznym rozwojem źródeł OZE. Realizacja tych inwestycji powinna zwiększyć techniczne możliwości przyłączania do sieci nowych rozproszonych źródeł OZE – program komplementarny z programem „Mój Prąd, którego kolejna czwarta już edycja zostanie ogłoszona i uruchomiona w I kwartale 2022 roku.

W odniesieniu do pierwszych czterech programów przewiduje się dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w wysokości maksymalnie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych oraz do 100 proc. kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki. Natomiast w przypadku magazynów energii dla OSD wsparcie finansowe planowane jest w formie bezzwrotnej w wysokości do 60 proc. kosztów kwalifikowanych.

Fundusz Modernizacyjny ma działać w latach 2021-2030 i jest zasilany środkami ze sprzedaży 2 proc. ogólnej puli uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnego systemu handlu emisjami, tzw. EU ETS. Sprzedaż uprawnień jest dokonywana w półrocznych transzach przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Środki Funduszu Modernizacyjnego zostaną rozdysponowane do roku 2030 pomiędzy 10 krajów członkowskich Unii Europejskiej, z czego Polsce przypadnie 43,41 proc. dostępnej puli uprawnień do emisji, tj. 135 mln uprawnień do emisji, których wartość – w zależności od ich cen rynkowych oraz kursu złotówki – szacowana jest obecnie na około 36 mld zł.

Dotychczas NFOŚiGW pozyskał z Funduszu Modernizacyjnego finansowanie łącznie dla 9 programów priorytetowych o łącznej wartości około 10,2 mld zł. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem programów do finansowania w III transzy Funduszu Modernizacyjnego.

Źródło: NFOŚiGW 

Zobacz również