Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenie na budowę nie wymaga wykonywania robot budowlanych polegających na montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych.

 
W ww. przypadkach nie ma też konieczności zgłaszania prac organom nadzoru budowlanego. Poniżej wskazano najważniejsze wymagania administracyjnoprawne dotyczące budowy poszczególnych typów mikroinstalacji.  
Montaż małej elektrowni wiatrowej o mocy nieprzekraczającej 40 kW może wiązać się z koniecznością uzyskania dodatkowych pozwoleń. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, budowlą wymagającą pozwolenia na budowę są m.in. części budowlane urządzeń technicznych elektrowni wiatrowej: tj. maszt (jeśli jest na stałe związany z gruntem) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia. Jednakże nie wszystkie konstrukcje przydomowych elektrowni wiatrowych wymagają masztu na stałe związanego z gruntem – dotyczy to szczególnie mniejszych elektrowni (maksymalnie 2–5 kW), które mogą być montowane na masztach lekkich podtrzymywanych linkami odciągowymi lub integrowane z bryłą budynku. 
 
Budowa małych elektrowni wiatrowych, których fundamenty są na stałe związane z gruntem, musi być ponadto zgodna z przeznaczeniem terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jeśli planowana inwestycja odpowiada przeznaczeniu danej nieruchomości, określonemu w planie miejscowym, właściciel gruntu może wystąpić o wydanie pozwolenia na budowę, bez konieczności uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy. W przypadku braku planu miejscowego, przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, która określi, jaki obiekt i na jakich warunkach może powstać na terenie danej nieruchomości. Przed wystąpieniem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy ponadto uzyskać decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych.  
 
Aneta Liszewska-Mądra 
Źródło: GLOBEnergia 2/2015

Cały artykuł – z uwzględnieniem wszystkich technologii i wymagań dotyczących przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej w GLOBEnergia 2/2015