Po pierwsze Fundusz poinformował nas, że dofinansowuje zadania w zakresie instalacji pomp ciepła w ramach umów, jakie zawrze z bankami. Osoby fizyczne zmieniające sposób ogrzewania poprzez zastosowanie pomp ciepła o mocy do 40 kW, mogą otrzymać dotację w wysokości do 50% kapitału kredytów zaciągniętych w bankach, lecz nie więcej niż określona w umowie kwota na jedno zadanie. Ponieważ istnieje taka forma dofinansowania, nie ma potrzeby jej powielania w innych programach.”

Czy takie podejście jest uzasadnione? O komentarz poprosiliśmy Michała Kaczmarczyka z RESponsibility Polska:

„Przyznam, że takie podejście WFOŚiGW w Krakowie jest dla mnie zaskakujące i niezrozumiałe. Jeżeli zadaniem funduszu jest realizowanie celów związanych m.in. z poprawą jakości powietrza, to powinien wspierać na tych samych zasadach wszystkie technologie, które służą osiągnięciu założonych celów. Warto zwrócić uwagę, że szukając wsparcia finansowego do wymiany źródła ciepła zainteresowane osoby korzystają przede wszystkim ze wsparcia gmin i realizowanych w nich Programów Ograniczania Niskiej Emisji. Kluczowa jest w tej sytuacji kwestia dostępu do informacji i prostota procedur, jakie muszą zostać spełnione. Niezrozumiałe jest zatem wykluczenie z tych programów wsparcia dla pomp ciepła, tym bardziej że jest to rozwiązanie najbardziej ekologiczne z dostępnych technologii w technice grzewczej, nieemitujące w miejscu pracy żadnych zanieczyszczeń.

Dalej Fundusz zwraca też uwagę, że dotacja dla osób fizycznych udzielana na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, w tym pomp ciepła, była możliwa do uzyskania również w ramach programu pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Program pilotażowy KAWKA” część pierwsza oraz druga, do którego to Fundusz przystąpił w 2013 roku. Program ten współfinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu oraz WFOŚiGW w Krakowie. ” W ramach pierwszego naboru do Programu zgłoszonych zostało jedynie kilkanaście sztuk pomp ciepła, podczas gdy pieców kilka tysięcy.”

Fundusz udziela dofinansowania na zadania w zakresie pomp ciepła o mocy do 40 kW jak wyżej, natomiast w przypadku pomp ciepła o mocy powyżej 40 kW Fundusz przewiduje współfinansowanie dla wszystkich Beneficjentów w postaci pożyczki preferencyjnej (aktualne oprocentowanie pożyczki wynosi 3,6% w skali roku). Okres spłaty pożyczki, której wartość wynosi poniżej 1 000 000 zł nie może przekroczyć 10 lat (łącznie z okresem karencji). Po spłacie 50% kapitału beneficjent może złożyć wniosek o umorzenie pozostałej do spłaty części kapitału w wysokości do 40%.

Ponadto, Fundusz poinformował nas, że zgodnie z zapisami Zasad finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w przypadku zadań związanych z likwidacją niskiej emisji rozumianej jako wymiana kotłów, palenisk węglowych m.in. na pompy ciepła, istnieje możliwość uzyskania dotacji dla:

  • jednostek samorządu terytorialnego – do 30% kosztów kwalifikowanych,
  • szpitali oraz podmiotów leczniczych, których założycielem lub większościowym udziałowcem jest j.s.t. – do 30% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku szpitali i podmiotów leczniczych, których założycielem lub większościowym udziałowcem jest Województwo Małopolskie – do 60% kosztów kwalifikowanych,
  • hospicjów – do 60% kosztów kwalifikowanych,
  • instytucji kultury (państwowych i samorządowych) – do 30% kosztów kwalifikowanych,
  • kościelnych osób prawnych – do 30% kosztów kwalifikowanych,
  • stowarzyszeń sportowych, klubów sportowych i sportowych spółek akcyjnych – do 30% kosztów kwalifikowanych,
  • instytutów badawczych i uczelni publicznych – do 30% kosztów kwalifikowanych.

Opracowano na podstawie informacji wystosowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Katarzyna Cieplińska

Redaktor GLOBEnergia