Planowana przez ZE PAK SA elektrownia fotowoltaiczna będzie w założeniach inwestycją na 200 mln złotych. Osiągnie moc 70 MWp. Prognozowana roczna produkcja energii elektrycznej na poziomie ok. 70 GWh/rok.

Jaki jest etap realizacji inwestycji?

Dopytaliśmy na jakim etapie jest realizacja inwestycji. Z informacji jakie udało nam się pozyskać wynika, że opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia, niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej jest dopiero w fazie przygotowawczej.

Mimo to, spółka utrzymuje, że uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej planowane jest w ciągu 24 miesięcy od momentu rozpoczęcia pierwszych prac projektowych.

Z pozyskanych przez redakcję informacji wynika, że Grupa ZE PAK złożyła wniosek o zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) dla terenów pokopalnianych zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Janiszew i Koźmin w Gminie Brudzew.

Z komunikatu podanego przez Radę Nadzorczą Spółki, do dyspozycji jest około 110 ha terenów zrekultywowanych, które uprzednio były eksploatowane górniczo.

Jak wiadomo, proces uzyskiwania decyzji administracyjnych ma bardzo duży wpływ na łączny czas realizacji przedsięwzięcia. To również zostało podane w komunikacie spółki.

Skąd pomysł na inwestycję w fotowoltaikę?

Istotnym elementem związanym z decyzją o realizacji inwestycji jest fakt, że Grupa Kapitałowa ZE PAK SA posiada możliwości do produkcji energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) poprzez wykorzystanie znacznych zasobów gruntów po zrekultywowanych kopalniach odkrywkowych, które dodatkowo posiadają przyłącza energetyczne.

Zapytaliśmy również, jaki jest cel takiej inwestycji i czy będzie się ona wiązała z wyłączeniem chociaż części elektrowni węglowych. Dowiedzieliśmy się, że gdy inwestycja dojdzie do skutku, to oczywistym jest, że zwiększy się udział procentowy energii z OZE w całkowitym miksie energetycznym ZE PAK SA.

Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin SA stara się ograniczać swoją emisyjność w zakresie produkcji energii. Jednym z celów Spółki jest dywersyfikacja działalności w obszarze wytwarzania energii elektrycznej.

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia