Na państwowych gruntach leśnych będą realizowane inwestycje z zakresu energetyki i elektromobilności

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Jak czytamy na stronach KPRM, w trzecim kwartale 2021 roku zostanie przyjęta ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych. Nowe regulacje mają umożliwić lokalizację inwestycji uzasadnionych celami polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii, elektromobilności lub transportu, służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza. Na gruntach leśnych mogą być realizowane także projekty uzasadnione “potrzebami strategicznej produkcji dla obronności państwa, wysokich technologii elektronicznych i procesorów, elektromobilności, innowacyjnej technologii wodorowej, lotnictwa, motoryzacji oraz przemysłu tworzyw sztucznych”.

Autorem projektu ustawy jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a za jej wdrożenie odpowiada sekretarz stanu Edward Siara. Jak czytamy na stronie KPRM, Ustalenie lokalizacji pod tak duże inwestycje jest mocno utrudnione z uwagi na szereg uwarunkowań, w tym w szczególności uwarunkowania powierzchniowe, przestrzenne, infrastrukturalne, środowiskowe czy komunikacyjne.

Nowe regulacje zakładają “możliwość dokonywania zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa sąsiadujących z wymienionymi wyżej nieruchomościami na lasy, grunty i inne nieruchomości, lecz tylko w przypadkach, gdy będzie to niezbędne do realizacji celów określonych w projektowanych przepisach”. Projekt ustawy przewiduje mechanizmy mające na celu ograniczenie możliwości dokonywania zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w przypadkach konieczności zapewnienia lokalizacji dla określonych inwestycji.

Mając na względzie szczególny cel, zamiany tej będzie dokonywał Dyrektor Generalny Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska złożony w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz po zasięgnięciu opinii komisji sejmowej właściwej do spraw leśnictwa i gospodarki leśnej.

Zamiana dokonywana w oparciu o projektowane przepisy będzie dokonywana przy uwzględnieniu kryterium wielkości powierzchni zamienianych nieruchomości, po ich wycenie przez osoby posiadające uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości, bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości.

Co ustawa ma oznaczać? Możliwe, że grunty leśne zostaną przeznaczone pod inwestycje związane z transformacją energetyczną w Polsce. W maju informowaliśmy, że zastępca dyrektora generalnego ds. gospodarki leśnej Jan Tabor powiedział podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego w Gdańsku, że Lasy Państwowe mają w planie wybudowanie farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 200 MWp w ciągu 4 lat.

– W ciągu 4-5 lat zostaną wybudowane instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 200 MWp. Dodatkowo z partnerami mają być realizowane projekty budowy wiatraków – poinformował Tabor cytowany przez ISBNews.

W ciągu najbliższych lat Lasy Państwowe chcą osiągnąć samowystarczalność energetyczną. Tabor podtrzymał tą deklarację. Lasy wykonały audyt energetyczny swoich obiektów i to pozwala lepiej projektować zużycie energii elektrycznej w całej organizacji.

Źródło: KPRM

Zobacz również