Projekt farmy na terenie kopalni realizuje jej właściciel koncern LEAG we współpracy z jedną z niemieckich firm OZE. Na zrekultywowanych terenach kopalni odkrywkowej Jänschwalde, oprócz planowanej farmy wiatrowej Forst-Briesnig II o mocy 100 MW, powstaną dokładnie dwa projekty fotowoltaiczne. Elektrownia „Bohrau Energy Park” o mocy 400 MW zostanie zbudowana w pobliżu miasta Forst (Łużyce) i ma funkcjonować bez wsparcia publicznego. Powstanie dodatkowo także farma słoneczna o mocy 40 MW. Przeprowadzono już wstępne rozmowy z przedstawicielami miasta Forst i okolicznych wsi.

Elektrownia słoneczna zainstalowana na zlikwidowanym składowisku popiołów Jänschwalde I zostanie uruchomiona w 2023 roku, a park energetyczny Bohrau rok później. Z czysto matematycznego punktu widzenia obie elektrownie będa mogły zaopatrywać w ekologiczną energię elektryczną około 125 000 gospodarstw domowych.

Przedstawiciele LEAG wyjaśniają, że ekspansja odnawialnych źródeł energii elektrycznej w pogórniczym krajobrazie LEAG oferuje szerokie możliwości rozwoju Łużyc. W połączeniu z różnymi innowacyjnymi koncepcjami, w tym w zakresie wodoru, park słoneczny Bohrau ma stanowić podstawę dla dalszych inwestycji. Dla miasta Forst planowane elektrownie otworzyłyby możliwość wspólnej rozbudowy infrastruktury sieci energetycznej, co poprawiłoby również bezpieczeństwo dostaw energii dla miasta. Ponadto wskazano na istotę wpływów ze sprzedaży energii elektrycznej, które miałyby trafiać do budżetu kraju związkowego Brandenburgii. Dzięki tym środkom rekultywacja terenów pogórniczych miałaby być dodatkowo zabezpieczona finansowo.

Tereny przewidziane pod budowę parku słonecznego w pobliżu dzielnicy Bohrau w Forst to dawne tereny kopalni odkrywkowych, które zgodnie z prawem górniczym nadal pozostają w gestii LEAG i Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV).

Przy wyborze lokalizacji i opracowywaniu projektu parku słonecznego Bohrau od samego początku uwzględniono kwestie ochrony przyrody. Ponadto wsparcie w zakresie ochrony przyrody w połączeniu z monitoringiem zapewnia spełnienie wymogów ochrony przyrody. Rozwój roślinności w trakcie eksploatacji farmy fotowoltaicznej ma przyczynić się do odbudowy wartości gleby i zwiększenia bioróżnorodności obszarów pokopalnianych.

Rekultywacja podstawą odbudowy obszarów pogórniczych

Węgiel brunatny można wydobywać tylko z kopalni odkrywkowych. Oznacza to, że górnictwo ma znaczny wpływ na okolicznych mieszkańców, krajobraz i środowisko. Jeden z koncernów energetycznych RWE, który także realizuje takie projekty, wskazał, że rekultywacja od dawna jest nierozerwalnie związana z wydobyciem węgla brunatnego. W ostatnich dziesięcioleciach ogromne połacie lasów i gruntów ornych zostały zrekultywowane i udostępnione do użytku gospodarczego w ramach działań rekultywacyjnych.

Rolnicy, którzy są zmuszeni do rezygnacji z wysokiej jakości gruntów rolnych, aby  udostępnić miejsce pod kopalnie odkrywkowe, mają uzasadniony interes w zamianie obszarów, a tym samym w rekultywacji na cele rolnicze. W przypadku kopalni Jänschwalde rozpoczęto także współpracę z trzema podmiotami rolniczymi. Rewaloryzacja dawnych terenów górniczych odkrywkowych skierowana jest również na potrzeby pracujących w okolicach ludzi. Rolnictwo odgrywa ważną rolę w zachowaniu krajobrazu, ponieważ użytkowanie gruntów kształtuje obraz krajobrazu uprawnego.

Jednym z elementów rekultywacji są także instalacje OZE. W Polsce także planowane są podobne projekty. Na terenach pokopalnianych w Bełchatowie powstaną farmy fotowoltaiczne o mocy 600 MW oraz elektrownie wiatrowe o mocy 100 MW. Farmy słoneczne powstaną na kilku kompleksach działek o powierzchni ponad 500 ha. W tej samej lokalizacji powstaną także instalacje wiatrowe, jednak będzie to uzależnione od nowelizacji ustawy odległościowej. W przypadku jej szybkiego przyjęcia tj. w 2021 roku., elektrownie wiatrowe mogą powstać w przeciągu 5-7 lat.

Jedna z farm fotowoltaicznych powstanie w pobliżu składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Bełchatów, druga m.in. na terenie zwałowiska zewnętrznego Pola Szczerców nazywanego potocznie „Bliźniaczą Górą Kamieńsk” lub „Górą Szczerców”.

Źródło: EP New Energies/PGE

Redakcja GLOBEnergia