Ponad miesiąc temu informowaliśmy na łamach GLOBenergia.pl, że NFOŚiGW potwierdził, iż termin planowanego uruchomienia programu Agroenergia nie zmienił się i jest on przewidziany w czerwcu 2021 roku, jednak nie podano dokładnej daty. Regulamin konkursu oraz naboru wniosków miał być udostępniony niebawem na stronie programu, co ostatecznie nastąpiło, ale nie w czerwcu, a w lipcu 2021 roku.

Zadaniem programu jest zwiększenie produkcji energii w instalacjach OZE w sektorze rolniczym. Budżet na realizację celu programu wynosi do 200 mln zł, w tym dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 153,4 mln zł oraz dla zwrotnych form dofinansowania – do 46,6 mln zł. Program realizowany będzie w latach 2019 – 2027, natomiast nabór wniosków będzie odbywał  się w trybie ciągłym. Okres kwalifikowalności kosztów wskazano od 01.06.2021 r. do 30.06.2027 r.

Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii

Program został podzielony na dwie części. Pierwsza obejmuje mikroinstalacje (PV i wiatrowe), pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii o mocy zainstalowanej powyżej 10 kW i nie większej niż 50 kW, w tym także instalacje hybrydowe (fotowoltaika lub elektrownia wiatrowa z pompą ciepła).

Inwestycje będą dofinansowane wyłącznie poprzez dotacje do 20 proc. kosztów kwalifikowanych. Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wylicza się na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł.

Dla towarzyszących magazynów energii dofinansowanie w formie dotacji wyniesie do 20 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50 proc. kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne

Druga część Agroenergii obejmuje biogazownie rolnicze wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego oraz elektrownie wodne o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącymi magazynami energii.  Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji lub pożyczki. Pożyczka obejmuje 100 proc. kosztów kwalifikowanych, natomiast dotacja 50 proc. kosztów kwalifikowanych, zgodnie z poniższą tabelą:


Przewidziano dofinansowanie w formie dotacji do 20 proc. kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

Beneficjenci, czy kto może ubiegać się o dofinansowanie

Jak wskazuje NFOŚiGW, o dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne. Ponadto wniosek może złożyć osoba prawna będąca także właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

W przypadku pierwszej części beneficjentami programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, natomiast beneficjentem końcowym programu jest osoba fizyczna lub prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha

Terminy

NFOŚiGW wskazuje, że nabory dla Części 1) oraz Części 2) będą procedowane oddzielnie. Nabór dla Części 1) dla beneficjentów końcowych będzie realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Nabór dla beneficjentów końcowych w ramach Części 1) programu nastąpi po zawarciu umów udostępnienia środków między NFOŚiGW a poszczególnymi WFOŚiGW. Termin uruchomienia naboru dla Części 2) programu to 20 lipca 2021 roku.

Źródło: NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia