Termin rozstrzygnięcia konkursu wyznaczono na  październik 2017 r. Wnioski można składać do 19 czerwca 2017 roku.

Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz organizacje pozarządowe.

Przedmiotem dofinansowania jest kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85%, a budżet jaki przeznaczono na dofinansowanie projektów to 9 608 000,00 zł

We wnioskach oceniany będzie między innymi minimalny poziom efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń wspieranych urządzeń do ogrzewania. W tym temacie,  wspierane będą urządzenia, które do ogrzewania od początku okresu programowania charakteryzują się obowiązującym od końca 2020r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

Istotne będzie również zmniejszenie emisji CO2 w wyniku zmiany spalanego paliwa – dofinansowaniu podlega zmiana spalanego paliwa w piecach indywidualnych i mikrokogeneracja oraz wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację. Musi ona skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30%.

Przedmiotem dofinansowania mogą być również  indywidualne liczniki ciepła, ciepłej wody, chłodu, termostaty i zawory podpionowe. Warunkiem spełnienia kryterium i otrzymania dofinansowania jest wykazanie w projekcie montażu indywidualnych liczników ciepła, ciepłej wody oraz chłodu, o ile nie zostały wcześniej zamontowane.

Dodatkowo istnieje obowiązek instalacji termostatów i zaworów podpionowych, jeżeli będzie to wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE  będzie oceniana bardzo szczegółowo i stosunkowo wysoko.

Wskaźnik, który będzie wyliczany na podstawie wniosku o dofinansowanie przedstawia o ile bezwzględnie wzrośnie zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w wyniku realizacji projektu.

Wskaźnik dotyczy mocy zainstalowanej energii elektrycznej urządzeń z OZE – wartości znamionowej mocy, przy której urządzenie pracuje prawidłowo i zgodnie z normami lub zaleceniami producenta. Oczywiście wskaźnik ten rozpatruje również moc zainstalowaną energii cieplnej urządzeń z OZE – wartości znamionowej mocy, przy której urządzenie pracuje prawidłowo i zgodnie z normami lub zaleceniami producenta. Uwzględnione będą zarówno nowo zainstalowane urządzenia jak i rozbudowa już istniejących.

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

Redakcja GLOBEnergia