Realizowane działania:

Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski – SPR:

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację typów projektów:

  • tabor na potrzeby transportu zbiorowego,
  • integracja różnych środków transportu oraz obsługa podróżnych,
  • ścieżki i infrastruktura rowerowa,
  • organizacja i zarządzanie ruchem.

Typy projektów mogą być łączone.

Karty Projektu składać mogą:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • przedsiębiorstwa – podmioty realizujące obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym. Przedsiębiorstwa nie spełniające tego wymogu dopuszcza się wyłącznie w przypadku projektów dotyczących węzłów przesiadkowych lub parkingów Park&Ride, pod warunkiem, że projekt realizowany jest w ramach porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego,
  • inne podmioty właściwe w realizacji projektów z zakresu niskoemisyjnego transportu miejskiego, określonych w przygotowanych przez właściwe samorządy terytorialne planach dotyczących gospodarki niskoemisyjnej, zawierających elementy planów mobilności miejskiej.

Minimalna kwota dofinansowania środkami EFRR wynosi 500 000,00 zł, maksymalny poziom dofinansowania projektu 85%.

Karty Projektu należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail: subregiony@umwm.pl w terminie do 29 lipca 2016 r. do godziny 15.00.

Poddziałanie 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR:

Karty projektu składać mogą jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną oraz podmioty odpowiedzialne za rozwój sieci ciepłowniczych. Dofinansowanie obejmuje wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) oraz rozwój sieci ciepłowniczych.

Poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR:

W ramach Poddziałania 4.4.3 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe) przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, a także przez jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

Dla Poddziałań 4.4.4 i 4.4.3 Karty Projektu należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej do 25 lipca 2016 r. do godziny 15.00. Dofinansowanie na nowe urządzenie grzewcze wynosi 350 zł/kW mocy urządzenia, ale nie więcej niż 8 000 PLN.

Fundusz zwraca uwagę na fakt, że regulaminy naborów dla wymienionych Poddziałań RPO WM 2014-2020, wymagają posiadania pozytywnie zaopiniowanych przez WFOŚiGW w Krakowie lub NFOŚiGW planów gospodarki niskoemisyjnej. Zachęca Gminy, które nie przystąpiły jeszcze do opracowania planów gospodarki niskoemisyjnej, aby podjęły działania w celu jak najszybszego sporządzenia ww. dokumentu. Umożliwi to starania o pozyskanie środków finansowych UE na bardzo ważne inwestycje, których realizacja powinna przyczynić się do poprawy jakości powietrza.

Szczegółowe informacje dostępne są za pośrednictwem strony internetowej WFOŚiGW w Krakowie.

Źródło: WFOŚiGW w Krakowie