W związku z trwającymi pracami związanymi z programowaniem perspektywy finansowej 2014-2020, Zarząd Województwa Podkarpackiego zaprasza do zgłaszania propozycji przedsięwzięć priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa podkarpackiego.

Identyfikacja strategicznych dla regionu przedsięwzięć jest konieczna dla jak najlepszego zaprogramowania nowej perspektywy finansowej UE. Propozycje przedsięwzięć powinny realizować cele rozwojowe regionu, wskazane w aktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 oraz wynikać z kierunków rozwoju określonych na poziomie krajowym. Złożone propozycje przedsięwzięć mogą również zostać wykorzystane w pracach nad projektem Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Zebrane w wyniku prowadzonego naboru propozycje pozwolą w sposób otwarty i przejrzysty na opracowanie listy przedsięwzięć możliwych do realizacji w ramach kontraktu terytorialnego, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasady partnerstwa i szerokiej partycypacji instytucjonalnej i obywatelskiej. Kontrakt terytorialny stanowi instrument uzgadniania między stroną rządową i samorządową przedsięwzięć służących realizacji celów polityki regionalnej, w sytuacji, gdy korespondują one z celami rozwojowymi danego województwa. Zgodnie z zasadą koncentracji tematycznej kontrakt powinien objąć przedsięwzięcia kluczowe dla realizacji celów uzgodnionych wspólnie przez rząd i samorząd dla danego terytorium.

Nabór adresowany jest w szczególności do:

·      jednostek administracji samorządowej oraz jednostek im podległych,
·      jednostek administracji rządowej oraz jednostek im podległych,
·      podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań w obszarze infrastruktury drogowej i kolejowej na terenie województwa podkarpackiego,
·      klastrów,
·      szkół wyższych,
·      jednostek badawczo-rozwojowych,
·      jednostek naukowych,
·      grup przedsiębiorców,
·      organizacji pozarządowych.
Propozycje przedsięwzięć powinny spełniać następujące kryteria o charakterze strategicznym:

–     co najmniej regionalna skala oddziaływania przedsięwzięcia,
–     wpływ na atrakcyjność i konkurencyjność województwa poprzez wspieranie występujących potencjałów lub niwelowanie barier rozwojowych,
–   wpływ na sytuację społeczno – gospodarczą (np. korzystny wpływ na rozwój kapitału ludzkiego i społecznego, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu, poprawę dostępności komunikacyjnej),
–     zgodność z dokumentami strategicznymi/programowymi,
–   minimalna wartość przedsięwzięcia infrastrukturalnego 50 mln PLN, natomiast dla pozostałych 10 mln PLN (dopuszcza się możliwość składania propozycji przedsięwzięć o wartości poniżej 50 mln PLN/10 mln PLN, które w istotny sposób przyczynią się do osiągnięcia celów zawartych w krajowych lub regionalnych dokumentach o charakterze strategicznym).
Wśród zgłaszanych w ramach naboru propozycji przedsięwzięć priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa podkarpackiego powinny znaleźć się m.in.:

–     przedsięwzięcia infrastrukturalne z zakresu transportu, środowiska, energetyki,
–     przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe (finansowanie badań i wyposażenie laboratoriów), w tym realizowane przez inicjatywy klastrowe oraz przedsiębiorstwa,
–     przedsięwzięcia z zakresu rynku pracy, edukacji, włączenia społecznego i przeciwdziałania ubóstwu,
–     przedsięwzięcia zintegrowane, odpowiadające w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy danego obszaru.
Zgłaszane propozycje przedsięwzięć powinny prowadzić do rozwiązywania najistotniejszych problemów regionu oraz charakteryzować się jak największym zasięgiem oddziaływania. Ważne jest, aby zidentyfikowane przedsięwzięcia w pełni wpisywały się w cele aktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego (wśród zgłoszeń mogą być także przedsięwzięcia mające odniesienie w strategii). Istotnym elementem oceny będzie ich stan gotowości do realizacji.

Nabór nie obejmuje propozycji przedsięwzięć wyszczególnionych w załączniku nr 6 pn. Wykaz przedsięwzięć niepożądanych do realizacji w ramach kontraktu terytorialnego i przedsięwzięć, które nie mogą uzyskać dofinansowania z krajowych środków publicznych według możliwych źródeł finansowania.

Propozycje przedsięwzięć mogą być finansowanie z różnych źródeł (np. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, krajowe programy operacyjne dla perspektywy 2014-2020, budżet państwa, budżety jednostek samorządów terytorialnych, Inwestycje Polskie, instrumenty finansowe UE, inne).

Przypomina się, iż w okresie od 1 października 2012 r. do 16 listopada 2012 r. przeprowadzony został nabór propozycji projektów planowanych do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, do którego wszyscy potencjalni beneficjenci zgłaszali propozycje planowane do realizacji na obszarze województwa podkarpackiego. Pozyskane informacje pozwoliły na zidentyfikowanie potrzeb i określenie kierunków przyszłych interwencji.

Niniejszy nabór jest dodatkowym w stosunku do przeprowadzonego w ubiegłym roku sposobem identyfikacji przedsięwzięć najbardziej znaczących dla rozwoju regionu. Uprzednio przesłane propozycje mogą zostać ponownie zgłoszone tylko w przypadku spełnienia przez nie ww. kryteriów. W uzgodnieniu ze Zgłaszającymi, Zarząd Województwa Podkarpackiego zastrzega sobie prawo łączenia przedsięwzięć priorytetowych przyczyniających się do osiągnięcia skumulowanych efektów rozwojowych.

Należy również zaznaczyć, iż w terminie późniejszym planuje się przeprowadzenie odrębnego naboru dla pozakonkursowych projektów strategicznych możliwych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – będących odpowiednikiem indywidualnych projektów kluczowych w perspektywie 2007-2013. Nabory w trybie pozakonkursowym będą również prowadzone w ramach innych krajowych programów operacyjnych.

W związku z powyższym, Zarząd Województwa Podkarpackiego zaprasza do zgłaszania propozycji przedsięwzięć priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu w terminie od 17 lipca 2013 r. do 17 sierpnia 2013 r. wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym według załączonego wzoru, zawierającego również instrukcję jego wypełniania (załącznik nr 1).
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: drr@podkarpackie.pl (w tytule: „Nabór propozycji przedsięwzięć priorytetowych 2014-2020″), oraz w wersji papierowej na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, z dopiskiem: „Nabór propozycji przedsięwzięć priorytetowych 2014-2020″

Dokumenty strategiczne (wojewódzkie, krajowe, unijne) dostępne są pod adresem:
http://monitoruj.podkarpackie.pl/dokumenty-strategiczne.html


Źródło:  Samorząd Wjewództwa Podkarpackiego