Jak podało Ministetswo Klimatu na swojej oficjalnej stronie, ogłoszenie pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW na zakup samochodów elektrycznych planowane jest na I kwartał 2020 r., po przeprowadzeniu niezbędnych zmian w prawie podatkowym.

Dotacje zwolnione z podatku

Plusem w podanych informacjach jest to, że dotacje do samochodów elektrycznych będą zwolnione z podatku. Jak podaje MK, szczegółowa analiza dotychczasowych przepisów wskazała jednoznacznie, że należy zwolnić z podatku dochodowego, pochodzące z FNT, dotacje dla obywateli. Planowane zniesienie opodatkowania sprawi, że środki zostaną w pełni wykorzystane na poprawę jakości środowiska i rozwój elektromobilności.

Proponowane zmiany w prawie oraz dofinansowanie zakupu pojazdu niskoemisyjnego sprawi, że inwestycja w elektromobilniść jeszcze bardziej się opłaci!

Warunki udzielania wsparcia

Maksymalna wysokość wsparcia dla osoby fizycznej w jednym naborze wynosi 30% ceny nabycia, jednak nie więcej niż 37 500 zł, w przypadku zakupu pojazdu wykorzystującego do napędu wyłącznie energię elektryczną. Cena nabycia takiego pojazdu nie może przekroczyć 125 000 zł.

Wsparcie może zostać udzielone pod warunkiem, że osoba fizyczna w umowie o udzielenie wsparcia zobowiąże się do niezbywania pojazdu objętego wsparciem przez co najmniej 2 lata od dnia zakupu tego pojazdu, że zakupiony pojazd będzie zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 2 lata od dnia zakupu pojazdu oraz do ubezpieczenia pojazdu od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży.

Dotacja ma dotyczyć tylko pojazdów fabrycznie nowych, które nie były przed zakupem zarejestrowane.

Redakcja GLOBEnergia