Na początku tygodnia Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego opublikował projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego. To dokument kluczowy do uruchomienia środków unijnych na transformację regionu. Zaznaczono w nim, że efektywne przeprowadzenie całego procesu, w tym odchodzenie od konwencjonalnej energetyki węglowej będzie możliwe przy założeniu, że województwo łódzkie zostanie objęte przez Komisję Europejską środkami Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Według obecnych założeń przedstawionych przez PGE, wygaszanie bloków energetycznych w Elektrowni Bełchatów będzie następowało od 2030 do 2036 roku. Jak wynika z proponowanego harmonogramu w 2030 roku zostanie wyłączony 1 blok, w 2031 roku – 1 blok, w 2032 roku – 2 bloki, w 2033 roku – 2 rok bloki, w 2034 roku – 3 bloki, w 2035 roku – 2 bloki i w 2036 roku – 1 blok. Równocześnie przedstawiony został plan zakończenia eksploatacji złóż węgla brunatnego w Bełchatowie – według danych MAP zakończenie trwającej obecnie eksploatacji złóż  w polach Bełchatów i Szczerców nastąpi odpowiednio w 2026 i 2038 roku. W dokumencie potwierdzono, że eksploatacja surowca z tego złoża byłaby trwale nierentowna, wobec czego PGE nie planuje wydobycia węgla brunatnego ze złoża Złoczew i obszar ten został przez nią zgłoszony do obszaru transformacji.

Ponadto, według założeń do 2030 roku Kompleks Energetyczny Bełchatów zmniejszy emisje CO2 z 30,1 mln Mg w 2020 do 6,9 mln Mg (-77 proc.), produkcję energii z 27,4 do 6,9 TWh (-74,8 proc.) oraz zużycie węgla z 34,8 mln ton do 8,4 mln ton (-75,9 proc.).

Inwestycje w OZE

Do projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji PGE zgłosiła projekty inwestycyjne w nisko i zeroemisyjne źródła energii, w tym farmy wiatrowe o mocy ok. 100 MW, farmy fotowoltaiczne o mocy ok. 600 MW, magazyny energii o mocy do 300 MW. Planowanie jest także utworzenie centrum technologicznego OZE na bazie dzisiejszych spółek wsparcia, które będą się transformować w kierunku realizacji projektów OZE. Produkcja energii z nowych instalacjach może wynieść ok. 1 050 GWh. W dokumencie wskazano, że w dalszym horyzoncie czasowym proces transformacji może podążać w kierunku produkcji wodoru, spalania biomasy, jak również technologii utylizacji CO2 z wykorzystaniem wodoru. PGE zamierza zainwestować w rozbudowę linii kruszyw i kamienia wapiennego w oparciu o wydobywane minerały i zgromadzone uboczne produkty spalania (UPS), co wpisuje się w cele gospodarki obiegu zamkniętego.

Największy koncern energetyczny w Polsce w pierwszym etapie transformacji regionu bełchatowskiego na inwestycje przeznaczy blisko 5 mld zł.

Źródło: UM Województwa Łódzkiego/Polska Grupa Energetyczna PGE

Redakcja GLOBEnergia