Na przełomie maja i czerwca 2021 r. zostaną przeprowadzone akcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii prezes URE musi je rozstrzygnąć do 30 czerwca br. Informacje dotyczące każdej aukcji są zawsze publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej URE, nie później niż 30 dni przed dniem jej rozpoczęcia.

Regulacje

Parametry aukcji planowanych w 2021 r. określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z OZE, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r. Uzupełnieniem tych regulacji będzie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2021 r., które obecnie jest na końcowym etapie przygotowań.

System wsparcia rozwoju OZE w Polsce.

Od 2005 r. obowiązywał w Polsce system wsparcia gwarantujący wytwórcom zakup energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a wszystkie regulacje dotyczące OZE znajdowały się w ustawie Prawo energetyczne. Istotą tego systemu był nałożony na sprzedawców energii obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia prezesowi URE określonej ilości świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, bądź uiszczenia opłaty zastępczej.

20 lutego 2015 r. uchwalono ustawę o OZE, która otworzyła nowy rozdział wsparcia dla zeroemisyjnej energetyki w Polsce. Od tego czasu system aukcyjny przeszedł znaczącą zmianę. Nowe przepisy wprowadziły bardziej konkurencyjne rozwiązanie. System zapewnia konkurencyjność podmiotów przystępujących do aukcji, co przekłada się na maksymalnie korzystne ceny energii elektrycznej, a w konsekwencji ma wpływ na koszty energii oferowanej odbiorcom końcowym. Aukcję wygrywają przedsiębiorcy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii.

–  Jedną z najistotniejszych kwestii w tym systemie jest prawidłowe zdefiniowanie koszyków aukcyjnych. Oznacza to konieczność trafnego oszacowania wolumenu i wartości energii podlegającej sprzedaży wraz z prawidłową kalkulacją cen referencyjnych. Bardzo duże znaczenie ma oczywiście stabilne otoczenie prawne ‒ zaznaczał w grudniu 2020 r. Rafał Gawin, prezes URE.

Aukcje okazały się dużym wsparciem dla nowo rodzącego się sektora energetyki w Polsce. Beneficjentami systemu aukcyjnego są głównie wytwórcy wykorzystujący do wytwarzania energii elektrycznej energię promieniowania słonecznego i wiatru na lądzie. Pozostałe technologie stanowią margines, aczkolwiek potencjał tkwi jeszcze w projektach opartych o technologie biogazowe. W aukcjach OZE przeprowadzonych w latach 2016 ‒ 2019 udzielono wsparcia dla ponad 2000 instalacji. Łączna wartość energii objętej wygranymi ofertami wyniosła ponad 38 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonych aukcji sprzedano w sumie prawie 154 TWh.

Źródło: URE/Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

Redakcja GLOBEnergia