W dużej części Europy wartości dopuszczalnych stężeń pyłów PM10 i PM 2.5 jest przekroczona. 

Mówi o tym i dokładnie wyjaśnia najnowszy raport Air Quality i Europe 2015. Znaleźliśmy w nim ciekawe mapy i wykresy.

Poniższa mapa pokazuje stężenia pyłu PM10 w odniesieniu do dziennej dopuszczalnej wartości. Dzienne wartości graniczne pyłu PM10 były często przekraczane w Bułgarii, Włoszech, Polsce, Słowacji i w Regionie Bałkańskim.

Mapa pokazuje dane z jednego roku. Opiera się na ilości przekroczeń dziennej dopuszczalnej wartości stężeń PM10, umożliwiając 35 przekroczeń w ciągu 1 roku od progu 50 ug / m3. Czerwone i ciemno-czerwone kropki wskazują stacje z przekroczeniami tej dziennej wartości dopuszczalnej.

stezeniaPM10EU28 2013

Wykres opiera się na średnich rocznych wartościach stężenia PM10. Dla każdego kraju podana jest wartość najniższa, najwyższa i wartości mediany (w ng m3). Wartość docelowa ustalona przez prawodawstwo UE jest oznaczona czerwoną linią.

Zaobserwowano, że przekroczenie dziennej wartości granicznej wystąpiło w 22 państwach członkowskich. Tylko Dania, Estonia, Finlandia, Irlandia, Luksemburg i Wielka Brytania nie odnotowała przekroczeń tego wskaźnika. Przekroczenia tego wskaźnika w 95% dotykały obszarów miejskich i podmiejskich.

Podobnie oceniono przekroczenia stężenia pyłu PM2,5. W roku 2013 stężenia PM2.5 były wyższe niż wartość docelowa (średnia roczna, stosowana od 2010 roku) na kilku stacjach w Bułgarii, Czechach, we Włoszech i w Polsce, a także w jednej stacji we Francji, w byłej Jugosławii w Rumunii i na Słowacji. Przekroczenia także wystąpiły głównie (92% przypadków) w miejskich i podmiejskich obszarach. Analiza przekroczeń opierała się na pomiarach w stałych punktach pomiarowych.

PM2.5 2015 europa

stezeniePM2.5EU282013
Wykres opiera się na średnich rocznych wartościach stężenia PM2.5. Dla każdego kraju podana jest wartość najniższa, najwyższa i wartości mediany (w ng m3). Wartość docelowa ustalona przez prawodawstwo UE jest oznaczona czerwoną linią. Linia zielona ustalona przez WHO.

Jak wynika z analizy stref wiejskich, stężenie tła PM na tych obszarach jest niższe niż na obszarach miejskich lub podmiejskich.
Źródłem ewentualnych stężeń tych substancji są materiały transportowane na większe odległości lub z naturalnych źródeł. Przekroczenia dziennej wartości dopuszczalnej PM10 i PM2,5 w tle obszarów wiejskich wystąpiły w kilku stacjach w Czechach, we Włoszech. Polska zarejestrowała przekroczenia wartości dopuszczalnej PM10 na obszarach wiejskich. W Rumunii i Słowenii zarejestrowano po jednym przekroczeniu wartości docelowej PM2.5 i PM10.

Źródło: Air Quality in Europe 2015, EEA