Do 15 września 2015 r. trwają konsultacje publiczne projektu Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN). 

 

 
„Ostatnie dwadzieścia lat w polskiej gospodarce – pamiętając o wysokich kosztach społecznych poniesionych zwłaszcza na początku lat 90-tych – można uznać za bardzo udane. Nasz kraj znacznie skrócił dystans rozwojowy do państw Europy Zachodniej. Jednocześnie zmieniła się struktura polskiej gospodarki: zmniejszył się udział rolnictwa w PKB, radykalnie zmalał udział przemysłu (z blisko 50% PKB do obecnych 23%), a istotnie wrosła rola usług. Ponadto podwoiło się średnie wynagrodzenie i wydajność pracy. (…) Jednym z obiecujących kierunków zmiany modelu gospodarczego jest transformacja niskoemisyjna, która nie tylko stanowi odpowiedz na wyżej opisaną sytuację, ale także na problem wyczerpywania się szeroko rozumianych zasobów. Ponadto może ona stać się kołem napędowych innowacyjności. Przykład niektórych krajów unijnych pokazuje, że zdecydowane działania zmierzające do redukcji emisji w konkretnych sektorach (np. Dania) lub odważna zmiana miksu energetycznego (np. Niemcy) może pobudzić rozwój ekoinnowacyjności, wykreować nowe sektory gospodarki, a także spowodować zwiększenie eksportu.” – tymi słowami zaczyna się dokument Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN), który jest próbą zdefiniowania polskiej drogi do niskoemisyjnej gospodarki.
Przewaga Polski polega na możliwości wyciągania wniosków z błędów krajów, które zaczęły ten proces wcześniej. Ponadto istnieje szansa korzystania z tzw. premii zapóźnienia, tj. wdrażania aktualnie najkorzystniejszych rozwiązań i najlepszych technologii bez ponoszenia kosztów ich tworzenia.
 
Do 15 września 2015 r. trwają konsultacje publiczne projektu Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN). Działania opisane w projekcie obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia w zakresie niskoemisyjnego wytwarzania energii, gospodarowania surowcami i odpadami, zrównoważonego przemysłu, rolnictwa i budownictwa, niskoemisyjnego transportu oraz promocji wzorców zrównoważonej konsumpcji.
 
Celem głównym NPRGN jest Rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju. Jego realizacja wpierana będzie przez takie cele szczegółowe jak:
1. Niskoemisyjne wytwarzanie energii. Energia jest niezbędna na każdym etapie gospodarki o zamkniętym obiegu, stąd tak ważne jest by pozyskiwać ją w sposób przyjazny środowisku i po możliwie najniższej cenie.
2. Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, w tym odpadami- skutkująca redukcją odpadów na składowiskach i zwiększeniem stopnia ich powtórnego wykorzystania.
3. Rozwój zrównoważonej produkcji -obejmujący przemysł, budownictwo i rolnictwo. W ramach celu kluczowe jest zidentyfikowanie działań przyczyniających się do wytwarzania produktów, które nie tylko będą bardziej przyjazne środowisku, ale po zakończonym cyklu życia staną się ponownym zasobem.
4. Transformacja niskoemisyjna w dystrybucji i mobilności, obejmująca sektor transportu i handlu.
5. Promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji. Bez zmian w sferze świadomości nie jest możliwe wykreowanie popytu na zrównoważone produkty, a tym samym przejście od gospodarki linearnej do cyrkularnej.


Źródło: Ministerstwo Gospodarki