Opracowanie Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN) wynika z potrzeby dokonania redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza we wszystkich obszarach gospodarki. Osiągnięcie efektu redukcyjnego będzie powiązane z racjonalnym wydatkowaniem środków. Istotą Programu jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych (zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju) płynących z działań zmniejszających emisje, osiąganych m.in. poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, a w konsekwencji sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki.

 

Polska posiada międzynarodowe zobowiązania redukcyjne określone przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu oraz pakiet klimatyczno-energetyczny UE. Przestawienie gospodarki na gospodarkę niskoemisyjną, a tym samym ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji uważa się, nie tylko za kluczowy krok w kierunku zapewnienia stabilnego środowiska, lecz także długofalowego zrównoważonego rozwoju.

 

W przedłożonym projekcie Założeń  NPRGN określony został cel główny jako:

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju;

oraz cele szczegółowe:

1) Rozwój niskoemisyjnych  źródeł energii,

2) Poprawa efektywności energetycznej,

3) Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami,

4) Rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych,

5) Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami,

6) Promocja nowych wzorców konsumpcji.

określające obszary, w których powinny zostać podjęte działania mające istotny wpływ na wymagane obniżenie poziomu emisyjności.

 

Zakłada się, że efektem końcowym NPRGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także  instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną. NPRGN będzie kierowany do przedsiębiorców wszystkich sektorów gospodarki, samorządów gospodarczych i terytorialnych, organizacji otoczenia biznesu oraz organizacji pozarządowych. Program adresowany będzie również bezpośrednio do każdego obywatela RP, celem kształtowania właściwych postaw i spowodowania aktywności społecznej w tym zakresie.

 

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przygotowane zostały przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Środowiska. W czerwcu 2010 r. projekt ten (pod wcześniejszym tytułem – Narodowy Program Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych) został skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. W ich wyniku projekt został istotnie zmodyfikowany (łącznie ze zmianą nazwy).

 

W dniu 31  marca  2011 r. na konferencji nt. Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, kończącej konsultacje społeczne, NPRGN uzyskał poparcie ze strony partnerów społecznych. Podkreślono, że objęcie Programem całej gospodarki jest podejściem właściwym i zrównoważonym. Wskazano na konieczność ścisłej współpracy nie tylko w ramach administracji, lecz także i z partnerami społecznymi przy jego opracowywaniu.

 

16 sierpnia 2011 r. Rada Ministrów przyjęła Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.

Załącznikami do dokumentu są:

– Raport Banku Światowego „Transition to a Low Emission Economy in Poland” 2011 r.

– Podsumowanie „Energy and CO2 emissions scenario of Poland” – raport prezentuje opracowane przez Międzynarodową Agencję Energetyczną, na prośbę Ministerstwa Gospodarki, scenariusze dotyczące zapotrzebowania na energię oraz redukcji emisji CO2 w Polsce do 2030 r.

– Podsumowanie raportu „Ocena potencjału do redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2030” (wersja angielska) przygotowanego przez McKinsey & Company, pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki i we współpracy z Europejską Fundacją na rzecz Klimatu (European Climate Foundation) oraz Bankiem Światowym (World Bank).     

 

W dniu 17 listopada 2011 r. w Ministerstwie Gospodarki odbyła się debata publiczna pn. „Energy-mix dla Polski w zakresie energii ogółem i energii elektrycznej”. W załączeniu przedstawiamy raport ze wspomnianej debaty pn. „Mix energetyczny 2050 – Analiza scenariuszy dla Polski”.

 

Źródło: Ministerstwo Gospodarki