W piśmie z 23 listopada 2020 r. wiceminister klimatu i środowiska informuje m.in. Posła Przemysława Koperskiego, że programy ograniczania niskiej emisji budynków wielomieszkaniowych niebędących własnością lub współwłasnością komunalną oraz własnością lub współwłasnością Skarbu Państwa, są prowadzone na szczeblu krajowym i regionalnym. Według danych GUS termomodernizacji zostało już poddanych ok. 70 proc. wszystkich budynków wielorodzinnych w Polsce. Ze środków ulokowanego w Banku Gospodarstwa Krajowego i zasilanego z budżetu państwa Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest finansowana część kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych i przedsięwzięć remontowych.

Zyska poinformował w listopadzie, że w zakresie propozycji programów dla budynków wielorodzinnych, NFOŚiGW analizuje MKiŚ możliwości i zasadność uruchomienia nowych instrumentów.

Program Nasz Prąd dotyczyłby wsparcia zbiorowej energetyki prosumenckiej w zakresie mikroinstalacji fotowoltaicznych do 50 kW, które mogą być zainstalowane na dachach budynków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Jako efekt programu przy założeniu realizacji w latach 2020-2023 będzie montaż 25 tys. instalacji o łącznej mocy 1 GW.

Kolejny analizowany program to Wirtualny Prosument, komplementarny z regulacjami dot. prosumenta zbiorowego, który przewiduje wsparcie instalacji OZE i systemu zarządzania energią w budynkach jednostek samorządu terytorialnego. Przewidywany efekt programu, przy założeniu realizacji w latach 2020-2025 to 10 tys. instalacji o łącznej mocy 500 MW – czytamy w odpowiedzi MKiŚ. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii poinformowało redakcję GLOBEnergia.pl, że przepisy dotyczące prosument zbiorowego wejdą w życie w II kwartale 2021 r.

Przewidywany jest także program priorytetowy Sprawiedliwe Budownictwo, dedykowany termomodernizacji budynków komunalnych i podwyższenia ich standardu energetycznego. Beneficjentami będą jednostki samorządu terytorialnego. Planowany efekt programu, przy założeniu realizacji w latach 2020-2025 to 160 tys. komunalnych lokali mieszkalnych o poprawionej efektywności energetycznej z niskoemisyjnymi źródłami ciepła.

– Na chwilę obecną brak jest uzgodnień co do ewentualnej wysokości budżetów przeznaczonych na realizację ww. programów, ponieważ ich wielkość i podział uzależniona jest od uruchomienia zewnętrznych źródeł finansowania takich jak np. Fundusz Modernizacyjny lub środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy – wskazał w listopadzie 2020 r. Ireneusz Zyska.

Odpowiedź NFOŚIGW

Redakcja GLOBenergia.pl zwróciła się z pytaniami w tej sprawie do NFOŚiGW o potwierdzenie kontynuacji prac nad tymi programami oraz więcej szczegółów.

– Na tym etapie możemy jedynie potwierdzić, że NFOŚiGW analizuje wspólnie z MKiŚ możliwości i zasadność uruchomienia nowych instrumentów. Jednak analizy wciąż trwają, a ostateczne decyzje dotyczące uruchamiania poszczególnych programów są uzależnione od potwierdzenia dostępnych źródeł finansowania (np. KPO) oraz uwarunkowane niezbędnymi zmianami legislacyjnymi – tłumaczy NFOŚIGW.

Obecnie popularnością wśród programów cieszy się Czyste Powietrze. 9 lutego br. została podpisana już tysięczna z kolei umowa wfośigw z gminą w zakresie realizacji programu. Program jest realizowany przez NFOŚiGW wraz z funduszami wojewódzkimi, a jego budżet na lata 2018–2029 wynosi ok. 103 mld zł (środki krajowe).

Źródło: Sejm

 

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom