Naziemna instalacja PV – infrastruktura techniczna? Problemy prawne!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Dla inwestycji fotowoltaicznych planowanych na terenach nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego inwestor musi uzyskać decyzję o warunkach zabudowy.

 
Aby możliwe było uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, musi być zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu. Wymóg ten określany jest mianem zasady dobrego sąsiedztwa
 
Obowiązek spełnienia wymogu dobrego sąsiedztwa nie dotyczy urządzeń infrastruktury technicznej. Zgodnie z najnowszym orzecznictwem sądów administracyjnych, coraz częściej wyrażane jest stanowisko, że inwestycji polegającej na instalacji naziemnego systemu fotowoltaicznego nie można zaliczyć do kategorii urządzeń infrastruktury technicznej w rozumieniu art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które nie muszą spełniać warunku dobrego sąsiedztwa. 
 
Istotą urządzenia infrastruktury technicznej jest to, że nie może istnieć sama dla siebie, lecz powstaje zawsze dla obsługi określonych jednostek przestrzenno- gospodarczych. Urządzenie infrastruktury technicznej musi więc wiązać się z uzbrojeniem określonego terenu, pełnić funkcję "służebną" wobec innych obiektów zapewniając im dostęp m.in. do energii elektrycznej czy cieplnej, paliwa gazowego, wody, instalacji odprowadzającej ścieki. 
 
Instalacja fotowoltaiczna nie stanowi uzbrojenia terenu, bowiem jej podstawowym zadaniem jest wytwarzanie energii elektrycznej i nie pełni ona funkcji służebnej względem innych urządzeń czy obiektów, stąd też nie mieści się ona w pojęciu urządzenia infrastruktury technicznej we wskazanym powyższym rozumieniu. 
 
Czy musi spełniać zasadę dobrego sąsiedztwa? Co to oznacza? Czym skutkuje?
 
Anna Siwkowska
radca prawny
SRS Legal 
Źródło: GLOBEnergia+ 4/2015
 
Cały artykuł – TUTAJ