Porozumienie NCBR i NFOŚiGW

8 kwietnia 2021 r. została sygnowana umowa przez przedstawicieli NCBR i NFOŚiGW w sprawie współpracy w zakresie rozwoju i wdrażania nowych technologii niezbędnych w realizacji transformacji energetycznej oraz w dążeniu do neutralności klimatycznej gospodarki.

Prezes NFOŚIGW prof. Maciej Chorowski powiedział, że polityka środowiska zmienia się w politykę klimatyczną. NCBR posiada unikalną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej metodykę pozyskiwania “zielonych” technologii. NFOŚiGW z kolei posiada narzędzia do ich wdrażania.

– Dzięki umowie będziemy w stanie stawiać ambitne cele w obszarze wdrażania technologii oraz ich upowszechnienia na rynku w ramach programów priorytetowych. Przykładem jest program Nowa Energia, do którego trwa obecnie nabór – powiedział przedstawiciel NFOŚiGW.

NCBR reprezentował dyrektor Wojciech Kamieniecki. Podkreślił, że Narodowemu Centrum zależało zawsze, by zwiększyć skalę badań oraz rozwoju technologii.

– Chcemy, by badania nie zakończyły się na etapie demonstratora, ale żeby były powielane i rozwijane na terenie Polski. Wtedy ma sens nasza praca. Taką szansę daje nam NFOŚiGW – powiedział przedstawiciel NCBR.

Rola zielonych technologii w rozwoju PEP 2040

Polityka energetyczna Polski do 2040 r. to  strategia rozwoju sektora paliwowo-energetycznego, wyznaczająca ramy transformacji energetycznej w Polsce. Celem polityki energetycznej państwa jest bezpieczeństwo energetyczne, przy zapewnieniu konkurencyjności gospodarki, efektywności energetycznej i zmniejszenia oddziaływania sektora energii na środowisko, przy optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów energetycznych. Istotną rolę odegrają technologie, w szczególności produkowane w Polsce.

– Współpraca NCBR i NFOŚiGW wpisuje się w realizację najważniejszych celów wskazanych w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP 2040). Wspólne inicjatywy w zakresie wspierania zielonych technologii przyczynią się do transformacji energetycznej w kierunku niskoemisyjnej gospodarki – powiedział minister klimatu i środowiska, Michał Kurtyka.

Wzrost roli OZE wynika z potrzeby niskoemisyjnej transformacji energetycznej poprzez dywersyfikację bilansu energetycznego i redukcję jego emisyjności, jak również z kontrybucji w ogólnounijnym 32 proc. celu OZE w końcowym zużyciu energii brutto, ale także z globalnego trendu wykorzystania tej energii przy spadających kosztach technologicznych. Polska deklaruje osiągniecie co najmniej 23 proc. udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r.

Mając na uwadze spodziewany rozwój technologiczny, szczególną rolę w realizacji celu OZE odegrają morskie farmy wiatrowe, których rozwój jest strategiczną decyzją dotyczącą rozwoju kluczowych kompetencji w tym zakresie w Polsce pozwalających na rozwój gospodarczy. Przewidywany jest dalszy rozwój fotowoltaiki, której praca jest skorelowana z letnimi szczytami popytu na energię elektryczną a także lądowych farm wiatrowych, które wytwarzają energię w podobnych przedziałach czasowych co morska energetyka wiatrowa. Przewiduje się także wzrost znaczenia biomasy, biogazu, geotermii w ciepłownictwie systemowym oraz pomp ciepła w ciepłownictwie indywidualnym, a w transporcie konieczne jest zwiększenie wykorzystania biopaliw zaawansowanych i energii elektrycznej.

Redakcja GLOBEnergia