Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Priorytet IX współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działając na podstawie Umowy z Ministrem Gospodarki, ogłasza konkurs projektów w ramach działania 9.3


Termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej – KONKURS nr 2/POIiŚ/9.3/2013

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie 02.09.2013r. – 31.10.2013r. bezpośrednio w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesyłać drogą pocztową lub kurierem na adres:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 ul. Konstruktorska 3A
 02-673 Warszawa.
 z dopiskiem:
 Wniosek o dofinansowanie projektu pt.:
 
 Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013
 
Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 31.10.2013r. o godz. 15:30. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Dla wniosków przesyłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.
 

Więcej szczegółów na: http://pois.nfosigw.gov.pl/pois-9-priorytet/ogloszenie-o-naborze-wnioskow/w-ramach-dzialania-93/