NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków do programu E-KUMULATOR

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

E-kumulator NFOŚiGW

Celem programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięć na środowisko poprzez działania inwestycyjne.

Beneficjentami mogą być przedsiębiorcy (w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej), prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 551 obowiązującej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny).

Przewidziano cztery rodzaje projektów, które można zgłosić do dofinansowania przez NFOŚiGW w formie pożyczki do 75% kosztów kwalifikowanych.

Przedsiębiorcy mogą otrzymać od 1 do 90 mln zł pożyczki na:

  • budowę, rozbudowę lub modernizację istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów,
  • przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie szkodliwych emisji do atmosfery dla instalacji opisanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania jako obiekty energetycznego spalania,
  • przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW, co najmniej do krajowych standardów emisyjnych dla instalacji o takiej mocy lub poziomów wynikających z konkluzji dotyczącej BAT (o ile zostaną dla tych źródeł określone, w tym np.: modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych),
  • przedsięwzięcia mające wpływ na poprawę jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej (nie związanej bezpośrednio ze źródłami spalania paliw).

Przedsiębiorcy zainteresowani programem E-KUMULATOR, mogą liczyć także na wsparcie w przygotowaniu wniosków. W tym celu NFOŚiGW przygotuje odpowiednie szkolenia na przełomie I i II kwartału 2017 r.

Dotychczas w ramach tego programu priorytetowego podpisano dziewięć umów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 426 mln zł.

Ze szczegółami naboru można zapoznać się tutaj.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej