NFOŚiGW ogłasza nabory dla działań zmniejszających emisyjność gospodarki

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

NFOŚiGW ogłasza nabory dla działań zmniejszających emisyjność gospodarki

1 czerwca 2016 roku NFOŚiGW ogłosił nabory dla działań zmniejszających emisyjność gospodarki.

Fundusz jako Instytucja Wdrażająca I osi priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” współfinansowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii, ogłosiła nabory dla następujących działań:

1.       Promowanie Efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach (1.2):

Przedmiotem konkursu jest wybór projektów do dofinansowania w zakresie wspierania efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. Dofinansowanie może być udzielone jedynie dużym przedsiębiorstwom, a wnioski można składać w terminie od 30 czerwca br. do 31 sierpnia 2016 r.

2.       Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym (1.3.2):

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe z wybranych regionów.

Termin składania wniosków to 30 czerwca - 31 października 2016 r.

3.       Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu – KONKURS (1.5):

Typy projektów podlegających dofinansowaniu to m.in. przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30 czerwca do 30 września 2016 r.

4.       Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu – TRYB POZAKONKURSOWY (1.5)

Projekty, które podlegają dofinansowaniu w trybie pozakonkursowym, są identyczne z projektami biorącymi udział konkursie, podobnie jak podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w tym trybie.

Odmienny jest termin składania wniosków – 31 grudnia 2016 r.

5.       Źródła wysokosprawnej kogeneracji (1.6.1):

Przedmiotem konkursu jest wybór projektów do dofinansowania w zakresie wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. O dofinansowanie mogą ubiegać się takie same podmioty jak w przypadku poprzedniego działania – 1.5.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 30 czerwca do 30 września 2016 r.

6.       Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji – KONKURS (1.6.2):

Dofinansowaniu podlegają m.in. budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy), umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej, wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji i wykorzystanie ciepła odpadowego, wyprodukowanego w układach wysokosprawnej kogeneracji w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami, spółdzielnie mieszkaniowe.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30 czerwca br. do 30 września 2016 r.

7.       Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji – TRYB POZAKONKURSOWY (1.6.2):

Typy projektów podlegających dofinansowaniu i podmioty, które mogą się o to dofinansowanie ubiegać, są identyczne jak w przypadku trybu konkursowego. Wnioski o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym należy składać do 31 grudnia 2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych działań dostępne są za pośrednictwem Serwisu Instytucji Wdrażającej Programu Infrastruktura i Środowisko.

Źródło: NFOŚiGW