Nie ma obecnie na rynku polskim instrumentu finansowego podobnego do proponowanego programu, który pozwala na wdrażanie do produkcji innowacyjnych  technologii i produktów.

 

Dwie instytucje – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) – podpisały porozumienie, na mocy którego połączono działania wspierające polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa w tworzeniu rozwiązań wzmacniających rozwój gospodarczy kraju, ze szczególnym uwzględnieniem technologii przyjaznych środowisku. W efekcie powstał jeden spójny instrument finansowy poprzez wzajemne uzupełnianie się ról pełnionych przez obie instytucje – program pn. „Generator Koncepcji Ekologicznych – GEKON”. NCBiR skoncentruje się na finansowaniu obszaru badań i rozwoju, NFOŚiGW będzie finansował obszar wdrożenia obejmujący budowę instalacji demonstracyjnych. Na partnerski program obie instytucje przeznaczyły razem 400 milionów zł. Ta kwota, przez najbliższe 5 lat (w latach 2012-2016) pomoże w opracowaniu co najmniej trzydziestu technologii innowacyjnych w skali międzynarodowej. Narodowy Fundusz zadba, by co najmniej 10 z nich zostało wdrożonych do produkcji.

 

Wstępnie wyznaczono następujące obszary:
 • środowiskowe aspekty wydobycia gazu niekonwencjonalnego,
 • efektywność energetyczna i magazynowanie energii,
 • ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód,
 • pozyskiwanie energii z czystych źródeł.

 

Grupą docelową programu będą konsorcja naukowo-przemysłowe. Ich powstawanie, w zamyśle twórców programu, pozwoli na zintegrowanie potencjału nauki i biznesu – rozwiązanie często stosowane w krajach UE. Wdrażanie do produkcji zakłada sekwencyjność prac – najpierw badania i rozwój, potem instalacje demonstracyjne. Dlatego NFOŚiGW będzie udzielał promes na wdrożenie projektów dla tych zainteresowanych, którym przyznane zostały środki na etapie badań.

 

Innowacyjność jest jednym z filarów nowoczesnych i konkurencyjnych gospodarek. Wiedza i innowacje to kluczowe priorytety w strategii rozwoju Europy na najbliższe lata. Również Ameryka m.in. w innowacyjności widzi szansę na utrzymanie czołowej roli jaką nadal pełni w świecie. Niestety 23 pozycja Polski w rankingu innowacyjności, to wynik znacznie poniżej średniej europejskiej. Wg ubiegłorocznego raportu GUS (lata 2006-2009) na temat działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw i sektora usług, nakłady poniesione na działalność innowacyjną maleją – w ostatnim zbadanym roku w grupie przedsiębiorstw przemysłowych o 8,2%, a w sektorze usług o 22,5%. Według Ministerstwa Gospodarki największą barierą dla rozwoju innowacyjności polskich przedsiębiorstw są wysokie koszty prowadzenia badań naukowych oraz niechęć przedsiębiorców do podejmowania ryzyka związanego z wprowadzaniem nowych rozwiązań i produktów.

 

Wprowadzanie nowych technologii proekologicznych może przyczynić się nie tylko do poprawy jakości środowiska naturalnego, ale również pomóc Polsce w wypełnianiu norm środowiskowych i zobowiązań unijnych.

 

Źródło: NFOŚiGW