NFOŚiGW w tym roku będzie dysponował o 1,1 mld zł większą pulą finansową, niż w 2020 r. – wynika z informacji NFOŚiGW przekazanych Polskiej Agencji Prasowej. Duży udział środków dotacyjnych wynika m.in. ze zwiększonego finansowania przedsięwzięć geologicznych, w tym geotermalnych oraz finansowania zadań Państwowego Monitoringu Środowiska na poziomie 100 mln zł rocznie.

Istotny udział w kwocie kosztów finansowania będą miały środki planowane na Fundusz Dróg Samorządowych oraz inwestycje w obszarze ochrony klimatu i środowiska. W przypadku pierwszego, NFOŚiGW planuje przeznaczyć 1,4 mld zł.

Mój Prąd i Czyste Powietrze

Nie bez znaczenia w planach finansowych pozostają popularne w Polsce programy jak Czyste Powietrze oraz Mój Prąd, których realizację systematycznie monitorujemy na łamach GLOBEnergia.pl.

NFOŚiGW przeznaczy na Czyste Powietrze 1,76 mld zł, w przypadku Mój Prąd – 500 mln zł. W obszarze wspierania rozwoju fotowoltaiki w Polsce, 500 mln zł zostanie przeznaczone na realizację dopłat i zakończenie II naboru z 2020 r.

Niestety, nie podano informacji na temat planowanego III naboru w programie Mój Prąd. Przypomnijmy, że drugi nabór wniosków do programu Mój Prąd skończył się 7 grudnia 2020 r. NFOŚiGW poinformował GLOBEnergia.pl, że łącznie w systemie na dzień 8 grudnia zarejestrowano ok. 258 tysięcy wniosków, choć ta liczba nie jest ostateczna.

Termomodernizacja

W tym roku dalej będzie realizowane wsparcie w zakresie termomodernizacji budynków jednorodzinnych oraz wymiany przestarzałych i nieefektywnych kotłów. Te aktywności będa realizowane w ramach programu Czyste Powietrze w latach 2021-2024. Na te działania NFOŚiGW przeznaczy ponad 9 mld 440 mln zł. Zastrzeżono, że pula przeznaczona na program może być większa i “będzie wynikać z analizy zgłaszanego zapotrzebowania, przy wykorzystaniu dedykowanych temu celowi środków opłaty emisyjnej”.

Na program Czyste Powietrze obok środków w planie składają się także środki finansowe uzyskane z ulgi termomodernizacyjne, z budżety UE (perspektywa 2021-2027) oraz pochodzące z sektora bankowego (pożyczki i kredyty).

Plany

W 2021 r. wojewódzkie fundusze będą kontynuować programy wsparcia w zakresie wapnowania gleb, pomocy dla służb ratunkowych i usuwania azbestu z budynków. Na wszystkie działanie zostanie przeznaczona pula 100 mln zł.

Ponadto będą także realizowane aktywności związane z projektami unijnymi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, projektem doradztwa energetycznego oraz programami LIFE. NFOŚIGW informuje, że w porównaniu do poprzedniej perspektywy finansowej (2007-2013) w ramach obecnej (2014-2020) podpisano o 17 proc. więcej umów.

W latach 2007-2013 NFOŚiGW podpisał 1142 umowy na łączną kwotę 15,4 mld zł. W obecnej perspektywie stanowi to 1335 umów o łącznej wartości 19,4 mld zł.

Źródło: PAP

Redakcja GLOBEnergia