Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport dotyczący inwestycji energooszczędnych w budynkach użyteczności publicznej. 

 
Pierwszym wnioskiem, jaki wynika z opracowania jest to, że inwestycje energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej spełniają swoje zadanie, a więc przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii, a tym samym do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, a także obniżają koszty eksploatacji. 
 
Dalsze wyniki opracowania wskazują jednak, że efekty ekologiczne inwestycji mogłyby być większe niż osiągane do tej pory. 
W  latach 2010 – 2014 NFOŚiGW sfinansował lub wsparł 296 przedsięwzięć dotacjami na kwotę 480,3 mln zł. Jak realizowane były wsparte inwestycje? NIK sprawdziła sposób realizacji inwestycji w budynkach użyteczności publicznej (14 beneficjentów / 15 projektów) , które powinny  być przykładem do naśladowania w promowaniu działań poprawiających efektywność energetyczną.
 
Jak wynika z kontroli  NIK, nie można określić skali rzeczywistych oszczędności, gdyż brakuje miarodajnego sposobu pomiaru. Porównywano teoretyczne dane dot. wielkości zapotrzebowania na energię budynku sprzed termomodernizacji  z faktycznym zużyciem energii po zakończeniu inwestycji. Wyjściowe dane teoretyczne bywają nawet kilkakrotnie zawyżone, dlatego porównanie z pomiarem wykonanym już po zakończeniu inwestycji pokazuje tak korzystne  – zdaniem NIK zbyt optymistyczne – efekty termomodernizacji.
 
Szacowana opłacalność inwestycji nie miała uzasadnienia w rzeczywistych oszczędnościach na kosztach eksploatacyjnych. Średni okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych oparty na danych rzeczywistych dla badanych inwestycji wynosił ok. 65 lat.
 
Aby inwestycje energooszczędne były bardziej efektywne  NIK proponuje przede wszystkim:
zmiany w regulaminach konkursów 
usprawnienie procedur rozpatrywania wniosków o dofinansowanie inwestycji
Po kontroli NFOŚiGW zadeklarował m.in., że wprowadzi usprawnienia w procedurach konkursów. Co więcej, usprawniony zostanie również system monitorowania i rozliczania ekologicznych efektów inwestycji.
 
Źródło: NIK