Minister Środowiska jako Operator Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” informuje Beneficjentów o możliwości ubiegania się o środki na dodatkowe działania w projektach.

 

Jest to program działający w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (Funduszy EOG 2009-2014).

Jak podkreśla Rzecznik NFOŚiGW w wiadomości skierowanej do redakcji GLOBEnergia, o dodatkowe środki na nowe działania w realizowanych projektach mogą ubiegać się Beneficjenci, którzy zawarli już umowy z NFOŚiGW, jednak chcieliby rozszerzyć zakres realizowanych prac.

Podmioty, które mogą uzyskać dodatkowe środki w ramach projektu, to Beneficjenci projektów niezakończonych, które otrzymały dofinansowanie. W ramach Programu Operacyjnego PL04 dotyczy to podmiotów, które uzyskały środki w konkursie trwającym w dniach 10.06-12.08.2013 oraz 07.07-15.09.2014.

W Programie PL04 Beneficjenci mogą rozszerzyć zakres tylko w rezultacie: efektywność energetyczna.

Dodatkowa kwota dofinansowania może być przyznana wyłącznie na realizację rozszerzonego zakresu projektu, który przyczyni się do realizacji celów projektu i spowoduje wzrost zakładanego efektu ekologicznego lub jego utrzymanie na zakładanym w umowie/porozumieniu w sprawie projektu poziomie. Możliwe jest np. włączenie do projektu dodatkowych budynków, w których nie zostały jeszcze rozpoczęte prace inwestycyjne czy dodatkowych prac inwestycyjnych, które nie zostały ujęte w dofinansowanym projekcie.

Dodatkowe środki przyznawane są na rzecz projektów w kolejności wpływu zgłoszeń (decyduje data wpływu do NFOŚiGW kompletnego wniosku).

W przypadku wpływu wniosków w tym samym terminie, dodatkowe środki w pierwszej kolejności przyznawane są projektom, w których zostanie osiągnięty najwyższy przyrost efektu ekologicznego w przeliczeniu na otrzymywane środki.

Beneficjentów Programu zachęca się do zapoznania ze szczegółowymi informacjami, dostępnymi za pośrednictwem strony internetowej NFOŚiGW, i składania wniosków o dodatkowe działania.

Źródło: NFOŚiGW