NFOŚiGW stawia na geotermię bo „nie budzi ona kontrowersji społecznych”!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

W Zakopanem z przedstawicielami prasy, radia, telewizji i branżowych portali internetowych spotkali się gospodarze wydarzenia: dr Kazimierz Kujda – Prezes Zarządu NFOŚiGW oraz jego zastępca Artur Michalski i Andrzej Krysiak – ekspert Narodowego Funduszu, a także reprezentanci PEC Geotermia Podhalańska S.A.: Wojciech Ignacok – Prezes i Paweł Kupczak – Wiceprezes.

Dwugodzinna konferencja dotyczyła szeroko pojętej geotermii, którą obecny Zarząd Narodowego Funduszu stawia sobie za jeden z priorytetów, przygotowując i realizując odpowiednie programy. Wcześniej dziennikarze dowiedzieli się od Kazimierza Kujdy – Prezesa NFOŚiGW o działalności Funduszu, który wraz z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz przy wsparciu Banku Ochrony Środowiska jest filarem finansowania przedsięwzięć ekologicznych w Polsce.

– W sumie w latach 1989-2016 wypłaciliśmy 68 mld zł dofinansowania, z czego ze środków własnych 41 mld zł , a z zagranicznych 26,9 mld zł – podsumował Prezes Kujda.

Po obszernym nakreśleniu sytuacji dotychczasowych starań i efektów pracy ekspertów w NFOŚiGW na rzecz ochrony powietrza, dziennikarze wysłuchali wystąpienia Artura Michalskiego, Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW na temat finansowania projektów geotermalnych przez NFOŚiGW.

– Geotermia to źródło energii, które jest najczystsze, bezemisyjne, bezodpadowe, nie psuje krajobrazu i nie budzi kontrowersji społecznych – wielokrotnie podkreślał Artur Michalski, który omówił możliwości finansowania badań geologicznych oraz budowania instalacji OZE zarówno ze środków krajowych, jak i unijnych.

Zgodnie z założeniami polityki energetycznej Polski przewidującymi dywersyfikację źródeł energii i położenie akcentów na stabilne odnawialne źródła energii, NFOŚiGW wprowadził do swojej oferty możliwość dofinansowania zadań wspierających wykorzystanie energii geotermalnej.

Plany te zakładają również decentralizację gospodarki energią i wprowadzenie tam, gdzie jest to możliwe z ekonomicznego i środowiskowego punktu widzenia, małych i ekologicznie bezpiecznych systemów energii cieplnej opartych o odnawialne źródła energii, w tym energii geotermalnej.

Geologia i górnictwo. Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych (alokacja: 200 mln zł) – to program NFOŚiGW, który przewiduje dotacje (100% kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i 50-70% dla przedsiębiorców) m.in. na rozpoznawanie możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych, tj. złóż wód termalnych oraz energii cieplnej suchych skał (niezbędne wykazanie wykorzystania energetycznego ciepła). Nabór odbywa się w trybie ciągłym, pierwszy zakończył się w listopadzie 2016 r. wpłynięciem 30 wniosków, a drugi na nowych warunkach planuje się ogłosić w bieżącym roku.

Budowie instalacji OZE ze środków krajowych dedykowany jest z kolei program Poprawa jakości powietrza Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych (alokacja: 500 mln zł). Rodzaje przedsięwzięć, które mają tutaj szansę na pożyczki (beneficjenci: przedsiębiorcy) to: budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/ elektrociepłowni geotermalnej; modernizacja lub rozbudowa istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię /elektrociepłownię geotermalną; wykonanie lub rekonstrukcja otworu, z zastrzeżeniem, że nie kwalifikuje się wykonania otworu badawczego. A warunkiem złożenia wniosku jest m.in. istnienie sieci ciepłowniczej oraz zapewniony odbiór ciepła. Nabór trwa do 30 czerwca 2017 r.

Natomiast w ramach środków unijnych z POIiŚ 2014-2020 poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej zakończono już pierwszy konkurs (alokacja: 210 mln zł) dla przedsiębiorców, którzy mogli starać się o dotację do 85% wydatków kwalifikowanych. Wyniki tego konkursu to: 6 złożonych wniosków na budowę, przebudowę instalacji skutkującej zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wykorzystujących energię geotermalną i 9 na ciepłownię na biomasę. Wnioski są w trakcie oceny. Z kolei drugi konkurs planowany jest w III kwartale br. z alokacją 150 mln euro (100 mln euro – pomoc zwrotna i 50 mln euro – dotacja), ale na dzień dzisiejszy nie zostały określone rodzaje przedsięwzięć, które będą mogły ubiegać się o wsparcie.

Źródło: NFOŚiGW