Nowa Energia od 1 czerwca 2021 roku

Drugi nabór w ramach programu Nowa Energia jest przede wszystkim kierowany do przedsiębiorców. Cały program obejmuje budżet 2,5 mld zł i ma na celu przyspieszenie procesu transformacji energetycznej. Kolejny nabór potrwa od 1 czerwca do 15 września 2021 r. Budżet naboru to 250 mln zł. Kluczowym kryterium wsparcia będzie innowacyjność oraz opłacalność ekonomiczna projektów. Jakie projekty będą mogły ubiegać się o dofinansowanie? Preferowane są inwestycje, w których po raz pierwszy zostaną uwzględnione innowacyjne technologie wznoszenia budynków plusenergetycznych lub inwestycje w produkcję innowacyjnych wyrobów na potrzeby budownictwa plusenergetycznego.

Wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski wskazał, że przyjęte założenia umożliwią przedsiębiorcom sfinansowanie nie tylko procesu badawczo-rozwojowego, ale także kolejnych etapów prac np. uruchomienia linii produkcyjnej innowacyjnych wyrobów budowlanych. Takie podejście pozwoli na powszechne wdrożenie innowacji.

Wnioskujący przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o pożyczkę do 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu z możliwością premii innowacyjnej do 20 proc. kapitału wypłaconej pożyczki po uzyskaniu efektu rzeczowego, jednak nie więcej niż 10 mln zł. Beneficjent będzie mógł ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie, jeśli na etapie realizacji konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych prac B+R.

Lorkowski dodaje, że celem naboru jest wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie ich komercjalizacji. Beneficjentom chcącym powtórzyć wdrożenie, czyli zastosować skalowanie wdrożonej z sukcesem technologii, NFOŚiGW zaoferuje dodatkowe umorzenie do 25 proc. pożyczki pomniejszonej o premię innowacyjną.
Warto dodać, że do 31 maja można zgłaszać wnioski w pierwszym naborze, dotyczącym technologii wodorowych. W sierpniu br. zostaną uruchomione kolejne konkursy dotyczące inteligentnych miast energii, wielopaliwowych bloków z magazynami ciepła lub chłodu oraz stabilnych i bezemisyjnych źródeł energii, ale także samowystarczalnych klastrów energii.

NFOŚiGW zaprasza na szkolenie dla przyszłych wnioskodawców programu Nowa Energia w obszarze Plus Energetyczne Budynki, które odbędzie się w dniu 20 maja 2021 r. w godz. 9:00-14.30 w formule online.

Poszukiwani eksperci

Wczoraj (11 maja br.) NFOŚiGW poinformował, że poszukiwani są eksperci, który będą rozpatrywać wnioski w programie. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB), który wspiera Narodowy Fundusz we wdrażaniu programu Nowa Energia, rozpoczyna rekrutację ekspertów ze środowisk akademickich i branżowych. Szczegółowe wymagania związane z wykonaniem przez eksperta oceny, zostały określone w formularzu wniosku o rejestrację eksperta. Przed przystąpieniem do pracy eksperci zobowiązani są do złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności informacji, bezstronności i braku konfliktu interesów.

Budownictwo plusenergetyczne

Budownictwo plusenergetyczne to przyszłość sektora. Są to budynki, które produkują więcej energii niż same zużywają. Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka zauważa, że jednym z kluczowych celów wskazanych w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. jest upowszechnienie nowoczesnych wzorców i standardów zeroemisyjnych w budownictwie mieszkaniowym. Mają być one osiągnięte poprzez ekologiczne inwestycje. NFOŚIGW i MKiŚ obecnie szukają innowacyjnych rozwiązań, które przyczynią się do oszczędności energetycznej, pozyskiwania energii elektrycznej z alternatywnych źródeł energii, a co za tym idzie również ograniczenia zjawiska smogu.

Źródło: NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia