„Zasoby i możliwości techniczne rozwoju technologii geotermalnych w Polsce” – to temat dyskusji, która 17 maja 2016 roku odbyła się w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 
W spotkaniu ekspertów uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska (Departament Geologii i Koncesji Geologicznych i Departament Nadzoru Geologicznego), Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego oraz przedsiębiorstw wiertniczych (Exalo Drilling S.A., G Drilling S.A.).
 
Gospodarzy reprezentował Zarząd NFOŚiGW z Prezesem dr inż. Kazimierzem Kujdą, specjaliści z Departamentu Energii i Innowacji, a także z Wydziału Górnictwa i Geologii.
Spotkanie ekspertów w dziedzinie geotermii miało charakter roboczych konsultacji. Służyło m.in. uzyskaniu i wymianie informacji na temat zasobów energii geotermalnej i geotermicznej na różnych poziomach i obszarach oraz możliwości jej wykorzystania, a także w zakresie metod i technik wiertniczych, które mogłyby być zastosowane w tej branży.
 
Podczas spotkania eksperci prezentowali swoje badania i doświadczenia w formie prezentacji, a ożywioną dyskusję zdominowały pytania do ekspertów prezentujących określone zagadnienia.
 
Dotyczyły one m.in.: oddziaływania na środowisko przy wdrażaniu projektów geotermalnych, kompletności danych dotyczących zasobów, możliwości adaptacji stosowanych, przez Exalo Drilling S.A., technik wiertniczych do projektów geotermalnych i geotermicznych  (prezentowany przez tą firmę przykład  dotyczył odmetanowywania kopalni) oraz kosztów wierceń. W dyskusji podkreślono również, że najlepsze wykorzystanie geotermii da optymalizacja jej wdrażania na różnych poziomach – aby tak się działo konieczne właściwe stosowanie ustawy  o planowaniu przestrzennym
 
Podsumowując spotkanie i dyskusję Roman Wójcik – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW  podziękował za przekazane informacje, które zostaną wykorzystane w pracach NFOŚiGW w tym obszarze, a także za inspirującą wymianę opinii. Zapowiedział na 2 czerwca 2016 roku kolejne (już w szerszym gronie) seminarium poświęcone tej problematyce.
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mając na uwadze potencjał wód geotermalnych w Polsce wskazujący na  możliwości ich wykorzystania do rozwoju produkcji ciepła lub energii z odnawialnych źródeł, podjął działania w celu wznowienia finansowania zadań związanych z rozpoznawaniem możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych – poprzez badania środowiskowe związane  z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwościami pozyskiwania energii cieplnej suchych skał (wykonanie odwiertu badawczego).
Będzie to możliwe w ramach programu priorytetowego „Geologia i górnictwo”, Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych.
 
Jest również przygotowywany instrument wsparcia dla energetycznego wykorzystania tych zasobów poprzez budowę nowych, rozbudowę lub modernizację istniejących ciepłowni i elektrociepłowni geotermalnych oraz wykonanie lub rekonstrukcję otworów. Będzie to możliwe, w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza”, Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów.
 
Źródło: NFOŚiGW