– Obecnie NFOŚiGW dysponuje szeroką ofertą (finansowaną zarówno ze środków krajowych, jak i z Unii Europejskiej) wpisującą się w działania na rzecz likwidacji lub ograniczania niskiej emisji – mówi dr Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu NFOŚiGW. – Poprawa jakości powietrza jest, była i będzie jednym z priorytetów NFOŚiGW, jednak osiągnięcie tego celu wymaga przede wszystkim działań skoordynowanych na szczeblu samorządowym. Konieczność ich realizacji w sposób kompleksowy – z jednoczesnym uwzględnieniem uwarunkowań i potrzeb regionów – sprawia, że opracowanie hierarchii zadań oraz wsparcie lokalnych i regionalnych przedsięwzięć w tym zakresie, w szczególności działań naprawczych związanych z ograniczaniem i eliminowaniem emisji z niskich źródeł, powinny w pełni przejąć jednostki samorządu terytorialnego (z centralnym wsparciem w zakresie regulacyjno-legislacyjnym) – podsumowuje Prezes Kujda.

NFOŚiGW wraz z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej tworzą wspólnie system finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce. Narodowy Fundusz jest w tej branży dużą, centralną instytucją publiczną (według samego Funduszu największą tego typu w Europie), która zarządza unijnymi działaniami i dużymi programami krajowymi, przeznaczając środki finansowe na strategiczne dla Polski przedsięwzięcia proekologiczne, w tym również w szerokim zakresie na walkę z niską emisją.

Narodowy Fundusz wymienia konkursy i nabory realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w ramach działań związanych z OZE, efektywnością energetyczną, dystrybucją ciepła i chłodu, czy wysokosprawną kogeneracją, udowadniając, że czynione są działania na rzecz ograniczenia poprawy jakości powietrza w Polsce.

Ponadto, w informacji czytamy, że „dostrzegając potrzebę skutecznych działań na rzecz walki z niską emisją i chcąc wesprzeć w tej mierze samorządy terytorialne, poza uruchomieniem nowej formy wsparcia skierowanej do regionów (program Region), NFOŚiGW podjął się realizacji unikatowego w skali europejskiej projektu partnerskiego „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, w którym uczestniczy 14 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Województwo Lubelskie.” Usługi doradcze są bezpłatne i dostępne dla każdego. NFOŚiGW podaje, że do połowy grudnia 2016 r. m.in. udzielono ponad 6066 indywidualnych konsultacji, zrealizowano 778 działań informacyjno-promocyjnych, którymi objęto 9577 osób w całym kraju i wsparto inwestorów w przygotowaniu do realizacji 62 inwestycji. Czy to dużo w skali ponad 38 mln kraju?

Obecny Zarząd NFOŚiGW ujednolicił listę programów priorytetowych, wyznaczając tym samym nowe kierunki finansowania, którymi są przede wszystkim: odnawialne źródła energii, termomodernizacja obiektów niekomercyjnych, dostosowanie polskich firm do norm unijnych, wsparcie polskiej innowacyjności oraz umożliwienie skorzystania ze środków UE (ciepłownictwo/współfinansowanie), wprowadza również nowy program priorytetowy NFOŚiGW o nazwie Region. Fundusz podaje, że program ten przewiduje szczególne preferencje w zakresie działań przyczyniających się do poprawy jakości powietrza. Poza tym wymienia się takie programy, jak: Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych, Lemur – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej, Prosument – dofinansowanie mikroinstalacji OZE (odbywa się realizacja zawartych umów) i Bocian – Rozproszone, odnawialne źródła energii.

Chciałoby się docenić czynione działania, trudno jednak nie zapytać: gdzie możemy obserwować ich efekty?

Opracowano na podstawie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

Katarzyna Cieplińska

Redaktor GLOBEnergia