Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia do konsultacji zmiany programu priorytetowego „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

 

Program ma na celu zmniejszenie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, promowanie nowych technologii OZE, postaw prosumenckich (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Skierowany jest do osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych dysponujących budynkami mieszkalnymi.

Budżet programu wynosi 800 mln zł na lata 2014-2022 z możliwością zawierania umów pożyczki/kredytu wraz z dotacją do 2020 r., z czego 520 mln zł w formie zwrotnej i 280 mln w formie bezzwrotnej.

Efekt ekologiczny – zmniejszenie emisji CO2 w wysokości 118 000 Mg/rok oraz produkcja energii z odnawialnych źródeł: 218 000 MWh/rok.

Wprowadzenie zmian do programu jest odpowiedzią na zgłaszane do NFOŚiGW uwagi dotyczące warunków realizacji programu przez pośredników finansowych, udzielających ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW pożyczek/kredytów wraz z dotacjami. Naszą intencją jest przede wszystkim zwiększenie dostępności do dofinansowania zakupu i montażu mikroinstalacji OZE na terenie całego kraju oraz ujednolicenie warunków uzyskania dofinansowania poprzez pośredników.

Uwagi należy zgłaszać do dnia 27 listopada 2015 r. na formularzu zgodnym z załączonym wzorem na adres: prosument@nfosigw.gov.pl 

Treść programu Prosument ze zmianami

Formularz zgłaszania uwag

Źródło: NFOŚiGW