W 2015 roku, po  wejściu w życie oczekiwanych zmian w Prawie Ochrony Środowiska, NFOŚiGW ogłosił nabór dla banków, w wyniku którego podpisano umowę z  bankiem BOŚ S.A. na kwotę 20 mln zł.

 
Bank rozpoczął nabór wniosków 24 kwietnia br. Dotychczas przyjął aplikacje na kwotę znacznie przewyższającą przyznane środki. W 2015 roku została także uchwalona długo oczekiwania ustawa o Odnawialnych źródłach energii. 
 
Po analizie zabranych doświadczeń z wdrażania programu i zgłaszanych do niego uwag, zaprezentowany został do konsultacji projekt zmienionego programu priorytetowego „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.
 
 Główne zmiany do programu obejmują następujące zagadnienia:
wyłączenie, w przypadku skorzystania z dofinasowania instalacji z programu,  możliwości korzystania z taryf gwarantowanych przewidzianych ustawą o OZE. Nadwyżki energii z instalacji będą mogły być odsprzedawane po cenie rynkowej. Będzie też można korzystać z bilansowania półrocznego (net-meteringu) przewidzianego w ustawie;
zniesienie obowiązku łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej;
obniżenie maksymalnego jednostkowego kosztu kwalifikowanego dla kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych;
dla jednostek samorządu terytorialnego – obniżenie minimalnej kwoty wniosku do 500 tys. zł, dopuszczenie stowarzyszeń jst i spółek gminnych, uwzględnienie audytu energetycznego w kosztach kwalifikowanych;
dla WFOŚiGW – rozszerzenie katalogu beneficjentów o samorządy, ich związki, ich stowarzyszenia i spółki gminne;
propozycja obniżenia wymogu gwarancji dla małych elektrowni wiatrowych i układów mikrokogeneracyjnych;
zmiany niektórych wymagań technicznych w przypadku źródeł opalanych biomasą, pomp ciepła, układów fotowoltaicznych, mikrokogeneracji;
określenie terminu wprowadzenia obowiązku posiadania przez instalatorów uprawnionych do montażu instalacji certyfikatów UDT.
 
NFOŚiGW zaprasza wszystkie zainteresowane  osoby, które dysponują odpowiednim doświadczeniem w dziedzinie odnawialnych źródeł energii oraz wiedzą praktyczną, do zgłaszania uwag i opinii do zaprezentowanego materiału do dnia 2 czerwca 2015 r. 

Uwagi należy zgłaszać na formularzu zgodnym z załączonym wzorem na adres: prosument@nfosigw.gov.pl
POBIERZ FORMULARZ – TUTAJ

Program Prosument ma na celu głównie wsparcie inwestycji typu prosumenckiego w gospodarstwach domowych. Opiera się przede wszystkim na udostępnieniu preferencyjnego finansowania zwrotnego, które będzie uzupełnione dotacją. 
Budżet programu na lata 2014-2022 wynosi 800 mln zł, z możliwością zawierania umów do 2020 r. Instrument skierowany jest do osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a także jednostek samorządu terytorialnego. Finansowanie dotyczy zarówno nowych instalacji energooszczędnych, jak też wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne. Rodzaje przedsięwzięć obejmują zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii typu prosumenckiego do produkcji energii cieplnej i elektrycznej: kotłów na biomasę, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych i układów mikrokogeneracyjnych.
 
Źródło: NFOŚiGW