Przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i spółdzielnie mieszkaniowe mają ostatnią w tym roku szansę na to, aby dowiedzieć się, jak poprawnie wypełnić wniosek dla PO IiŚ 2014-2020 – Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oraz Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze.

Szkolenie odbędzie się w czwartek, 11 sierpnia 2016 r., w godz. 9:00-15:30 w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie, sala 102. Zakres szkolenia obejmie procedurę i kryteria wyboru projektów, procedury zawierania umów z wykonawcami oraz wypełnianie wniosku o dofinansowanie.

Nadrzędnym celem podjętych działań ma być poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, czyli zmniejszenie tzw. „niskiej emisji” oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej poprzez efektywne sposoby przetwarzania.

Działanie 1.5 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu obejmuje swoim zakresem inwestycje związane przede wszystkim z przebudową istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji. Projekty muszą być powiązane z zakresem strategii ZIT i mają obowiązek wypełniać definicje efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego. Dostępny budżet Działania to ponad 66 mln zł w trybie konkursowym i ponad 1,2 mln zł w trybie pozakonkursowym.

Poddziałanie 1.6.2 – Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji ma budżet w wysokości ponad 65 mln zł w trybie konkursowym i ponad 641 mln zł w trybie pozakonkursowym.

Nabór wniosków dla obydwu konkursów przewidziano od 30.06 do 30.09.2016 r. (nabór wniosków w trybie ciągłym: do 31.12.2016 r.).

Zgłoszenia na bezpłatne szkolenie przyjmowane są do 9 sierpnia za pomocą formularza na stronie internetowej NFOŚiGW.

Więcej informacji o naborach PO IiŚ tutaj.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej