Przyjmowanie wniosków w programie Czyste Powietrze zostało wstrzymane od początku 2019 roku. W mediach pojawiła się jednak oficjalna informacja pochodząca od Prezesa NFOŚiGW Kazimierza Kujdy, że nabór zostanie wznowiony w połowie przyszłego tygodnia.

Kotły na paliwa stałe nadal objęte wsparciem

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wstrzymania naboru wniosków przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, Narodowy Fundusz poinformował, że program zachowa swoje dotychczasowe założenia oraz główne cele. Są nimi m.in. zmniejszenie emisji pyłów do powietrza poprzez likwidację nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Co więcej, nie ulegnie zmianie możliwość ubiegania się o dofinansowanie dotychczasowych źródeł ciepła. Nadal będzie można wnioskować o wsparcie na zakup nowych źródeł ciepła na paliwa stałe spełniające wymagania techniczne określone w Programie.

Przerwa w naborze wniosków do przyszłego tygodnia

NFOŚiGW informuje, że wstrzymanie naboru ma jedynie charakter przejściowy. Zmiany w zasadach programu związane są z połączeniem dwóch instrumentów finansowych mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Ulga termomodernizacyjna wprowadzona Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246) będzie stanowiła uzupełnienie wsparcia dotacyjnego w Programie.

Konieczność dostosowania Programu i przesunięcie terminu jego aktualizacji wynika z jego doprecyzowania do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Ponadto istniała potrzeba dostosowania formularza wniosku do nowego mechanizmu uwzględniającego określenie ulgi podatkowej. Wymagane było wykonanie stosownych modyfikacji w systemach informatycznych WFOŚiGW. Obecnie trwają końcowe prace testowe formularza wniosku weryfikujące prawidłowość przeliczeń. Przerwa techniczna potrwa do przyszłego tygodnia.

Wnioski złożone do 31 grudnia 2018 roku podlegają obecnie weryfikacji przez WFOŚiGW i trwa podpisywane umów z beneficjentami- mówi Anna Król wiceprezes NFOŚiGW.

Środki w Programie Czyste powietrze niezagrożone

W oświadczeniu Narodowego Funduszu zapewniono, że środki finansowe przeznaczone na finansowanie Programu nie są zagrożone. Nadal będzie można skorzystać z dotacji i/lub pożyczki a wszyscy, którzy planowali wymianę starych kotłów jak i termomodernizację domów, po wznowieniu naboru wniosków nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Przewidywane źródła finansowania Programu Priorytetowego Czyste Powietrze to środki krajowe, będące w dyspozycji Narodowego i wojewódzkich funduszy. Zgodnie z umową o udostępnianiu środków na realizację zadań określonych w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze zawartą 18 grudnia 2018 r. między NFOŚiGW a WFOŚiGW szacowana kwota na realizację projektu w 2019 r. wynosi około 1,3 mld zł. Wysokość tej kwoty została określona w oparciu o zgłoszone przez nie zapotrzebowania oraz deklaracje ich własnego udziału.
W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z właściwymi Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Imponująca liczba 22 tysięcy przyjętych wniosków!

Do końca grudnia 2018 r. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej łącznie w całym kraju przyjęły formalnie ponad 22 tysiące wniosków. Największe zainteresowanie programem Czyste Powietrze jest na Śląsku, gdzie złożono ponad 3,5 tys. wniosków oraz na Mazowszu – ponad 2,3 tys.

źródło: NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia