Nie truliśmy, podaliśmy konkretne rozwiązania – niska emisja

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Problem niskiej emisji staje się coraz powszechniejszym i coraz głośniej poruszanym.

Szukając sposobu jego zniwelowania wprowadzamy szereg rozwiązań, przede wszystkim wymieniając źródła ciepła, przeprowadzając termomodernizację budynków, ograniczając emisję komunikacyjną. Jak to wygląda jeżeli chodzi o konkrety? Na jakie technologie i rozwiązania się zdecydować? Skąd uzyskać wsparcie finansowe?
Nie ma lepszego miejsca do debaty na ten temat w Polsce niż Kraków, gdzie 23 kwietnia 2015 roku odbył się I Ogólnopolski Kongres Niskiej Emisji.
Celem kongresu była analiza wniosków płynących z dotychczasowych działań podejmowanych na rzecz ograniczenia niskiej emisji oraz przede wszystkim przedstawienie konkretnych działań, które pozwolą na jej ograniczanie w przyszłości. Tym cenniejsza była dyskusja inaugurująca kongres, w której udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Najwyższej Izby Kontroli oraz władz województwa małopolskiego i miasta Krakowa. Bardzo ważna deklaracja padła z ust Pani Doroty Zawadzkiej-Stępniak (z-ca prezesa NFOŚiGW), która potwierdziła fakt trwających w funduszu prac nad uruchomieniem programu wspierającego działania termomodernizacyjne w gospodarstwach domowych, co z punktu ograniczania niskiej emisji w sektorze bytowo-komunalnym jest kwestią niezwykle istotną. Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku przekłada się bezpośrednio na zmniejszenie zapotrzebowania budynku na ciepło, a co za tym idzie nawet w przypadku wykorzystywania paliw stałych, na mniejszą emisję produktów spalania do atmosfery.
W przypadku nowopowstających budynków, dopełnienie standardów budownictwa energooszczędnego wydaje się być równie ważne, o czym przekonywali specjaliści z Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej oraz Centrum Technologii Energetycznych Świdnica. Są to działania długofalowe, które wraz z termomodernizacją istniejących obiektów powinny być prowadzone równolegle do wymiany źródła ciepła, a więc działania najczęściej wymienianego jako skuteczne rozwiązanie problemu emisji we wspomnianym już sektorze bytowo-komunalnym.
Kwestia wyboru odpowiedniej technologii w kontekście zeroemisyjnej techniki grzewczej wymaga dogłębnej analizy korzyści ekologicznych oraz ekonomicznych, tak aby zainwestowane środki przyniosły pożądany efekt w założonej perspektywie czasowej. Rozwiązań jest wiele, są to między innymi pompy ciepła czy kondensacyjne kotły gazowe, a o ich przedstawienie w kontekście inwestycyjnym zadbali specjaliści z firmy Viessmann, a także MPEC Kraków – przedstawiając niepodlegające w zasadzie dyskusji zalety przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, jako rozwiązania optymalnego z punktu widzenia ograniczania niskiej emisji.
Kraków nieprzypadkowo został wybrany na miejsce I Ogólnopolskiego Kongresu Niskiej Emisji, a był to efekt nie tylko występowania problemu zanieczyszczenia powietrza ale przede wszystkim dużej aktywności władz miasta oraz instytucji miejskich w celu ograniczenia tego negatywnego zjawiska, o czym mówili przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, MPO Kraków oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Perspektywa i możliwości finansowania działań zmierzających do poprawy jakości powietrza przedstawione przez prezes WFOŚiGW w Krakowie Małgorzatę Mrugałę wzbudziły duże zainteresowanie przedstawicieli gmin i samorządów z Małopolski, którzy niemal w komplecie wzięli udział w kongresie. Uwypuklenie działań miasta posłużyć miało za przykład dla pozostałych miast oraz gmin z całej Polski  i taki cel został osiągnięty.
Transport wymieniany jest obok sektora bytowo-komunalnego jako największe źródło niskiej emisji. Jest to obszar wielopłaszczyznowy o dużej ilości rozwiązań, przy czym prawdopodobnie jednym z największych potencjałów charakteryzuje się sektor pojazdów elektrycznych. Całkowicie bezemisyjne w miejscu użytkowania auta elektryczne to duża szansa dla polskich miast zmagających się z zanieczyszczeniem powietrza, w tym wypadku konieczne jest jednak zadbanie o właściwą infrastrukturę, przede wszystkim stacji ładowania pojazdów elektrycznych. O tym, że temat jest rozwojowy świadczy duże zainteresowanie jakim cieszyła się prezentacja producenta tego typu urządzeń – GARO oraz towarzysząca kongresowi ekspozycja elektromobilności. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję przekonać się jaki jest komfort jazdy autem elektrycznym, a także jak działają poszczególne technologie niskoemisyjne z zakresu techniki grzewczej, co było możliwie dzięki obecności mobilnego laboratorium odnawialnych źródeł energii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Opinie przedstawione podczas panelu dyskusyjnego kończącego kongres, a wskazującego m.in. na konieczność wprowadzenia uregulowań na poziomie krajowym co do jakości spalanych w gospodarstwach domowych paliw stałych, a także norm jakości dopuszczonych do użytkowania kotłów stałopalnych, znalazły także swoje odzwierciedlenie w debacie telewizyjnej podsumowującej I Ogólnopolski Kongres Geotermalny, która odbyła się w TVP Kraków. Udział w debacie wzięli Kazimierz Barczyk (Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP), Dariusz Nowak (Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Krakowie) oraz Michał Kaczmarczyk (dyrektor programowy GLOBEnergia, AGH w Krakowie).
Podczas Kongres wśród uczestników został rozdysponowany oficjalny poradnik – Niska Emisja.
Niska Emisja staje się coraz większym problemem, którego skutki odczuwają przede wszystkim mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich.
Czym jest niska emisja? Jakie są przyczyny jej występowania? Jakie zagrożenia ze sobą niesie? Odpowiedź na te pytania znajdziecie Państwo w niniejszej książce. Znajduje się w niej również odpowiedź na najważniejsze z pytań, dotąd nie postawione – jak przeciwdziałać występowaniu niskiej emisji. Uzupełnieniem tych zagadnień są tematy związane z użytkowaniem kotłów stałopalnych, paleniem odpadów, prawem i finansowaniem działań ograniczających niską emisję, a także przykłady miast, które z tym problemem sie zmagają.
Książka kierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli gmin i samorządów, a więc osób mających realną możliwość działania na rzecz ograniczania niskiej emisji. Stanowi ona również interesujący materiał dydaktyczny dla studentów uczelni wyższych oraz kadry naukowej.
Poradnik dostępny w sklepie internetowym GLOBEnergia.
Strona wydarzenia: www.smogwgminie.pl