Niemcy modyfikują program wsparcia dla OZE. KE akceptuje zmiany

Komisja Europejska zatwierdziła zmianę niemieckiego programu wsparcia produkcji energii elektrycznej z OZE (EEG 2023). Jego celem jest osiągnięcie do 2030 roku udziału OZE w miksie energetycznym na poziomie 80 proc., co ma przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2045 roku. Na wsparcie rozwoju OZE zostanie przeznaczonych 28 mld euro.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Modyfikacje w niemieckim systemie wsparcia dla energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych zostały zatwierdzone zgodnie z unijnymi zasadami dotyczącymi pomocy publicznej. Program odzwierciedla ostatnią zmianę wprowadzoną przez Niemcy do ustawy o energii odnawialnej EEG 2023. Zmieniony program będzie obowiązywał do końca 2026 roku.

W ramach programu pomoc dla projektów OZE przyjmie zasadniczo formę premii rynkowej wypłacanej producentowi przez operatora sieci - oprócz ceny rynkowej za energię elektryczną. Jednak w przypadku najmniejszych instalacji pomoc przyjmie formę taryf gwarantowanych. 

Beneficjenci programu będą wybierani w drodze aukcji OZE. Przetargi te będą organizowane w koszykach podzielonych według kategorii obejmujących technologie. Niemcy planują zwiększyć liczbę i zakres aukcji wspierających wdrażanie innowacji w energetyce, a także aukcji dotyczących dachowych i naziemnych instalacji fotowoltaicznych, lądowych instalacji wiatrowych i biometanu.

Jakich zmian wymagał mechanizm?

W celu zwiększenia konkurencyjności projektów OZE oraz utrzymania kosztów na minimalnym poziomie dla konsumentów i podatników, zmodyfikowano procedury przetargowe. W szczególności, oprócz istniejących zabezpieczeń dla lądowej energii wiatrowej i biomasy, system wprowadza skuteczny mechanizm kontroli wolumenu w przypadku przetargów dotyczących innowacji, fotowoltaiki i biometanu. W rezultacie w 2023 roku zostanie wdrożony mechanizm umożliwiający dostosowanie wolumenów objętych przetargiem do potencjału każdej technologii i uniknięcie niedostatecznej liczby przystępujących inwestorów.

Wprowadzono również nowe rozwiązanie przejściowe w celu rozwiązania problemów związanych z ciągłym przeciążeniem sieci elektroenergetycznej w Niemczech. Środki regionalne będą promować rozwój produkcji energii z wykorzystaniem lądowych wiatraków, biomasy i biometanu na południu Niemiec, rozwiązując problem wyższych kosztów wdrażania energii odnawialnej na tym obszarze i zapewniając realizację projektów tam, gdzie występuje większe zużycie energii elektrycznej.

Wsparcie OZE a ujemne ceny energii

Ponadto, Niemcy całkowicie wycofają z dniem 1 stycznia 2027 roku wsparcie dla produkcji energii elektrycznej z OZE w okresach występowania cen ujemnych (tj. gdy popyt jest niższy, a ceny spadają), aby zapobiec nadmiernemu wynagradzaniu producentów.

Zgodnie z szacunkami Federalnej Agencji Środowiska (UBA), Niemcy wyprodukują w tym roku rekordowy wolumen 256 TWh energii elektrycznej z OZE, ale ilość ta jest nadal niewystarczająca, aby osiągnąć cele OZE na 2030 roku. Wstępne dane Grupy Roboczej ds. Statystyki Energii Odnawialnej (AGEE-Stat) pokazują, że słoneczna pogoda pomogła zwiększyć produkcję energii w fotowoltaice o 23 proc. w porównaniu z 2021 rokiem, wzrosła też produkcja energii wiatrowej. Jednak, aby utrzymać się na drodze do osiągnięcia około 600 TWh do 2030 roku, w tym roku OZE w Niemczech musiałyby wyprodukować 270 TWh energii elektrycznej. 

Źródło: Komisja Europejska/Clean Energy Wire