NIK bierze pod lupę rozwój sieci dystrybucyjnej. Znamy harmonogram kontroli na 2022 rok


Najwyższa Izba Kontroli opublikowała harmonogram kontroli na 2022 rok. Wśród badanych tematów pojawi się rozwój elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej w Polsce, środki pochodzące z handlu uprawnieniami do emisji (ETS), elektromobilność oraz program Czyste Powietrze.

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom

Najwyższa Izba Kontroli, jako instytucja stojąca na straży prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi, przeprowadzając kontrole, wspiera wszystkie działania państwa, które prowadzą do zabezpieczenia jego stabilności finansowej. NIK w ramach prac nad harmonogramem kontroli na dany rok zwraca uwagę na takie obszary aktywności państwa, które w obecnych warunkach społeczno-gospodarczych mają decydujące znaczenie dla poziomu życia obywateli. NIK skupia się na aspektach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem obywateli i państwa oraz zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnością za środowisko.

Tematy kontroli w 2022 roku będą dotyczyć priorytetów działalności związanych z m.in. poprawą bezpieczeństwa ekologicznego – zrównoważonym korzystaniem z zasobów naturalnych, zrównoważonym i przyjaznym transportem oraz bezpieczeństwem i efektywnością energetyczną. 

W pierwszym kwartale 2022 roku ruszy kontrola funkcjonowania spółki Polskie Domy Drewniane. NIK sprawdzi, czy działalność tego podmiotu prowadzona była gospodarnie, z uwzględnieniem wymogów budownictwa energooszczędnego, doprowadziła do zwiększenia dostępności mieszkań na potrzeby społeczeństwa. 

Na przełomie drugiego i trzeciego kwartału zostanie przeprowadzana kontrola wykonania zadań w zakresie rozwoju elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej w Polsce. Kontrolerzy NIK będą chcieli odpowiedzieć na pytanie, czy dotychczas zapewniono rozwój sieci dystrybucyjnej i poprawę parametrów jakościowych dostaw energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom. 

W tym samym czasie rozpocznie się także analiza realizacji działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa paliwowego w sektorze naftowym. Celem głównym kontroli jest sprawdzenie, czy działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa paliwowego w sektorze naftowym były prawidłowo i skutecznie realizowane.

Na przełomie III i IV kwartału NIK przyjrzy się funkcjonowaniu rynku mocy w systemie elektroenergetycznym. Kontrolerzy sprawdzą, czy interwencja państwa w ramach tzw. rynku mocy jest skutecznym narzędziem poprawy bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

Zostanie sprawdzone także gospodarowanie środkami uzyskanymi ze sprzedaży uprawnień do emisji w drodze aukcji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. NIK chce odpowiedzieć na pytanie, czy gospodarowanie tych środków przyczyniło się do redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce i było prawidłowe. Kontrola zostanie zrealizowana w III kwartale 2022 roku. 

Przewidziana jest także kontrola sprawozdania finansowego z realizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze. NIK zweryfikuje na przełomie III i IV kwartału 2022 roku, czy zy sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie realizacji programu Czyste Powietrze sporządzone zostało zgodnie z umową z Bankiem Światowym oraz rzetelnie.

NIK pochyli się także nad finansowaniem przedsięwzięć służących rozwojowi elektromobilności w Polsce.