Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z kontroli w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Skarbu Państwa, Urzędzie Regulacji Energetyki, Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A. oraz w spółkach PGE S.A. i ENERGA S.A.

 
Jak czytamy we wnioskach z kontroli: „Skontrolowane podmioty podejmowały skuteczne, w krótkim horyzoncie czasowym, działania w celu zapewnienia dostaw energii elektrycznej na poziomie zaspokajającym zapotrzebowanie krajowe. Niewystarczające były natomiast działania Ministra Gospodarki, odpowiedzialnego za bezpieczeństwo energetyczne kraju, odnoszące się do nowych źródeł mocy, niezbędnych dla zapewnienia dostatecznych dostaw energii elektrycznej w długim horyzoncie.
 
Jak komentuje swoje stanowisko NIK, w latach od 2009 do 2014 (I półrocze) bezpieczeństwo bieżących dostaw energii oraz w perspektywie kilkuletniej – dostaw energii elektrycznej było pokryte, lecz należy uwzględnić zjawisko zmniejszani się zapotrzebowania na energię elektryczną, przez obniżanie się koniunktury gospodarczej. 
 
Krajowy system energetyczny:
  • Moc źródeł wytwórczych: 38 GW
  • Średnie roczne zapotrzebowanie: 22GW
  • Maksymalne zapotrzebowanie: 28 GW
  • Przewidywany wzrost zapotrzebowania na moc : do 40 GW w 2035r
  • Zapotrzebowanie  na energię w 2015 r – 159 TWh
  • Przewidywany wzrost zapotrzebowania do 230 TWH w 2030r. 

 

Jak podaje dalej NIK, tylko w latach 2010-2014 przedsiębiorcy zrezygnowali z budowy 10 nowych jednostek wytwarzających energię, planowanych do przyłączenia do KSE – z powodu zbyt dużego ryzyka regulacyjnego i cenowego. 
Minister Gospodarki, nie opracował w wymaganym terminie Polityki energetycznej Polski, (zobowiązanie wynikające z Prawa Energetycznego). Minister Gospodarki nie przygotował również Programu działań wykonawczych na lata po 2012 r. stanowiącego część Polityki energetycznej. 
 
Źródło: NIK