Od dziś przedsiębiorcy mogą składać wnioski w trzecim już naborze programu Nowa Energia. Celem programu jest podniesienie poziomu innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wspieranie projektów w zakresie nowoczesnych technologii energetycznych. Pomoc finansowa z Narodowego Funduszu ma ułatwić wdrażanie rozwiązań ukierunkowanych na rozwój bezemisyjnej energetyki i bezemisyjnego przemysłu, a także koncepcji systemowych pozwalających na uzyskanie maksymalnej efektywności wytwarzania, zagospodarowania oraz wykorzystania energii.

W trzecim naborze będzie realizowany cel tematyczny w czterech obszarach. “Inteligentne miasta energii” to innowacyjne rozwiązania technologiczne, dzięki którym będzie można  jak najlepiej wykorzystywać energię, zwiększać odporność miast na negatywne zjawiska związane ze zmianami klimatu, zmniejszać emisję z transportu, a także rewitalizować  i rozwijać tereny miejskiej zieleni. “Wielopaliwowe bloki z magazynami ciepła lub chłodu” – tutaj w grę wchodzą magazyny energii cieplnej i/lub chłodu dla jednostek wytwórczych funkcjonujących w oparciu o źródła z udziałem OZE. W ramach obszaru “Stabilne bezemisyjne źródła energii” będą wspierane przedsięwzięcia mające na celu wdrożenie technologii, m.in. produkcji biometanu przy jednoczesnym zagospodarowaniu odpadowego CO2 czy energetycznego wykorzystania biomasy i odpadów. W przypadku “Samowystarczalnych klastrów energetycznych” zostaną wsparte projekty mające na celu wdrażanie technologii m.in: inteligentnych systemów zarządzania rozproszonymi źródłami energii, mikrogeneracji, dużych oraz wirtualnych magazynów energii, a także systemów łączących wytwarzanie energii z jej lokalnym wykorzystaniem.

Budżet

Budżet kolejnego naboru wynosi do 700 mln zł i dla poszczególnych czterech obszarów programu zarezerwowano konkretne środki:

  • inteligentne miasta energii – do 150 mln zł,
  • wielopaliwowe bloki z magazynami ciepła lub chłodu –  do 150 mln zł,
  • stabilne bezemisyjne źródła energii – do 250 mln zł,
  • samowystarczalne klastry energetyczne –  do 150 mln zł.

Dofinansowanie może być udzielone w formie pożyczki na warunkach preferencyjnych lub rynkowych.

Wnioskujący przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczkę do 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu z możliwością premii innowacyjnej do 20 proc. kapitału wypłaconej pożyczki po uzyskaniu efektu rzeczowego, jednak nie więcej niż 10 mln zł. Jeżeli na etapie realizacji konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych prac B+R, beneficjent będzie się mógł ubiegać o dodatkową dotację.

Inne nabory w trakcie lub po pierwszym etapie selekcji

Poza czterema wspomnianymi obszarami, w których NFOŚiGW rozpoczyna właśnie nabór, na program Nowa Energia składają się jeszcze dwie dziedziny. Są to Plusenergetyczne budynki (nabór do 15 września) oraz Produkcja, transport, magazynowanie i wykorzystanie wodoru. W tym przypadku nastąpił już pierwszy etap selekcji projektów na podstawie przedstawionych fiszek projektowych. Do kolejnego etapu oceny eksperci dziedzinowi wskazali 6 projektów, opiewających na kwotę ponad 395 mln złotych dofinansowania. Wśród tematów, które będą rozwijane w ramach dofinansowania NFOŚiGW pojawiły się rozwiązania dotyczące autobusów wodorowych, zakładu produkującego tego typu pojazdy, magazynów wodorowych, technologii produkcji wodoru z odpadów z tworzyw sztucznych, systemów tankowania czy produkcji wodoru.

Źródło: NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia