Ministerstwo Rozwoju 6 grudnia 2016 r. zatwierdziło wzór umowy o dofinansowanie projektów w formie pomocy zwrotnej w ramach osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zezwalając tym samym na stosowanie nowego sposobu wspierania unijnych inwestycji dla obszaru efektywności energetycznej oraz elementów odnawialnych źródeł energii.

Pojęcie „pomoc zwrotna” oznacza jedną z form wsparcia, która została dopuszczona przez Komisję Europejską w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Jest to połączenie elementów wsparcia podlegającego zwrotowi (o charakterze instrumentów finansowych) oraz wsparcia bezzwrotnego. Zasada „zwrotności” środków finansowych umożliwia ich ponowne wykorzystanie na poziomie krajowym, a tym samym pozwala na wsparcie kolejnych projektów w dłuższym horyzoncie czasowym.

Jak podaje NFOŚiGW, wielką zaletą pomocy zwrotnej jest jej znacznie większa elastyczność w porównaniu z instrumentami finansowymi lub dotacjami. Proporcje pomiędzy komponentami pomocy zwrotnej (częścią zwrotną a bezzwrotną) mogą być kształtowane w zależności od potrzeb danej inwestycji.

Warto również podkreślić, że w przypadku pomocy zwrotnej można stosować mechanizmy motywacyjne, zachęcające beneficjentów do realizacji bardziej ambitnych projektów (generujących większe efekty ekologiczne np. większą oszczędność energii).

Dofinansowanie w formie pomocy zwrotnej jest obecnie przekazywane beneficjentom w następujących działaniach/poddziałaniach:

•     Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE przez przedsiębiorstwa – wsparcie w ramach pomocy zwrotnej około – 618 mln zł,

•       Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym – wsparcie w ramach pomocy zwrotnej około 930 mln zł.

Planowane jest również wykorzystanie przedmiotowego mechanizmu do wspierania projektów w ramach Wspierania inwestycji dotyczących wytwarzania energii z OZE wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Uruchomienie konkursów z alokacją planowaną na poziomie ok. 433 mln zł planowane jest na II kwartał 2017 r.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej