We wtorek Parlament zatwierdził tymczasowe porozumienie osiągnięte z Radą w czerwcu w sprawie efektywności energetycznej (434 głosy na tak, 104 na nie, przy 37 wstrzymujących się), odnawialnych źródeł energii (495 głosów na tak do 68 na nie i 61 wstrzymujących się) oraz zarządzania Unią Energetyczną (475 głosów do 100, przy 33 wstrzymujących się).

Są to trzy ważne punkty legislacyjne wchodzące w skład pakietu Czysta energia dla wszystkich Europejczyków. Do 2030 roku efektywność energetyczna w Unii Europejskiej musi ulec poprawie o 32,5%. W przypadku energii ze źródeł odnawialnych udział powinien wynosić co najmniej 32% zużycia energii brutto. Oba cele będą zweryfikowane do 2023 r. Ich wysokość będzie można podnieść, ale nie obniżyć.

Niższe rachunki i prawo do zużycia wytworzonej energii

Dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej, Europejczycy zapłacą mniej za rachunki. Ponadto Europa zmniejszy swoją zależność od zewnętrznych dostawców ropy i gazu. Co więcej, poprawi się jakość lokalnego powietrza i klimatu. Po raz pierwszy państwa członkowskie będą również zobowiązane do przeznaczenia konkretnych środków na rzecz efektywności energetycznej z korzyścią dla osób dotkniętych ubóstwem energetycznym.

Państwa członkowskie muszą również zapewnić obywatelom prawo do wytwarzania energii odnawialnej do własnego zużycia, do jej przechowywania i do sprzedaży nadwyżek produkcyjnych.

Biopaliwa drugiej generacji

Biopaliwa drugiej generacji mogą odgrywać znaczącą rolę w zmniejszaniu śladu węglowego w transporcie. Według planów na 2030 r., co najmniej 14% paliw zużywanych w transporcie będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych.

Jednak biopaliwa pierwszej generacji o wysokim ryzyku pośredniej zmiany użytkowania gruntów (tj. Przekształcenie gruntów z upraw nieużytkowych – takich jak użytki zielone i lasy – w produkcję żywności, co zwiększa emisję CO2) nie będzie już wliczane do celów UE w zakresie energii odnawialnej od 2030 r. Od 2019 r. udział biopaliw pierwszej generacji w te cele będzie stopniowo zmniejszany do zera.

Nowe zarządzanie w celu osiągnięcia unii energetycznej

Nowe postanowienia unijne spowodują, że każde państwo członkowskie będzie musiało przedstawić dziesięcioletni zintegrowany krajowy plan energetyczno-klimatyczny. W nim będzie należało zawrzeć krajową politykę, nowe cele i zaplanowane środki. Dokument musi powstać do dnia 31 grudnia 2019 roku. Aktualizacja planu będzie musiała być aktualizowana co 10 lat.

Co dalej?

Po formalnym przyjęciu przez Radę nowych zasad, zostaną one opublikowane w Dzienniku Urzędowym i wejdą w życie 20 dni po publikacji. Rozporządzenie w sprawie zarządzania będzie stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich. Kraje Unii Europejskiej będą musiały dokonać transpozycji nowych elementów pozostałych dwóch dyrektyw do prawa krajowego nie później niż 18 miesięcy po wejściu w życie.

Źródło: www.europarl.europa.eu

Redakcja GLOBEnergia