Nowe formularze opisu techniczno-ekonomicznego projektowanych inwestycji OZE

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

18808837 pan

Zmiany dla właścicieli instalacji OZE - nowe wzory opisu techniczno-ekonomicznego

 
W związku ze zmianami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne wprowadzonymi w efekcie wejścia w życie ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii do wniosku o wydanie promesy koncesji albo promesy zmiany koncesji, składanego do Prezesa URE, na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej w kogeneracji albo z odnawialnych źródeł energii, należy dołączyć opis techniczno-ekonomiczny projektowanej inwestycji, której rozpoczęcie nastąpi po wejściu w życie tej ustawy.
Na podstawie przesłanego opisu techniczno-ekonomicznego projektowanej inwestycji, Prezes URE stwierdza w decyzji o wydanie promesy koncesji albo promesy zmiany koncesji, czy dana inwestycja zostałaby zrealizowana w przypadku, w którym dla energii elektrycznej wytworzonej w tej instalacji nie przysługiwałoby świadectwo pochodzenia z kogeneracji albo świadectwa pochodzenia.
W URE sporządzono i zamieszczono na stronie internetowej URE formularze opisu Formularze dotyczą:
 
• wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji/ energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, stanowiącej jednostkę –kogeneracji - WIĘCEJ INFORMACJI
• wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii.- WIĘCEJ INFORMACJI
 
Wytwórca energii elektrycznej, który nie uzyska potwierdzenia, o którym mowa powyżej, nie może wnioskować do Prezesa URE o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji albo świadectwa pochodzenia.
 
Źródło: URE