W dobie rozwoju OZE i dążenia do osiągnięcia celu zawartego w pakiecie klimatyczno-energetycznym, każda nowa inicjatywa jest ważna. DNB Bank Polska S.A. to bank obecny w Polsce od 2002 roku, którego właścicielem Grupa DNB – największa norweska grupa finansowa, prowadząca swoją działalność w 16 krajach. Bank skupia się na obsłudze i finansowaniu firm z wybranych sektorów, takich jak: energetyka, w tym odnawialne źródła energii, handel hurtowy i detaliczny, komunikacja i technologie, motoryzacja, opakowania, produkcja żywności oraz usługi. Teraz DNB dokłada swoje trzy grosze jako wsparcie inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

DNB zrealizował już w sumie ok. 60 projektów z obszaru energii wiatrowej na całym świecie oraz uczestniczy obecnie w finansowaniu pięciu farm wiatrowych w Polsce. Jest też głównym bankiem komercyjnym m.in. w projekcie Potęgowo, finansowanym przez konsorcjum 5 banków. W Potęgowie powstanie 68 turbin o mocy 2,75 MW i wysokości do 110 metrów oraz 13 turbin o moc 2,5 MW i wysokości 98 metrów. Oba modele to turbiny trójosiowe, poziome, pod wiatr, o regulowanej wysokości i zmiennej prędkości. To jedna z największych lądowych farm w Polsce, o łącznej mocy 219,5 MW.

Inwestycje w energię odnawialną są częścią naszej strategii. DNB Bank Polska uczestniczy w projektach, które przyczyniają się nie tylko do wzrostu gospodarczego, ale także do ochrony środowiska. Bardzo istotny jest również element budowania wartości dla lokalnych społeczności. Kodeks, do którego przystąpiliśmy, uwzględnia wszystkie te aspekty– mówi Marcin Prusak, członek zarządu DNB Bank Polska.

O Kodeksie

Kodeks Dobrych Praktyk powstał z inicjatywy członków Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Dokument zawiera szereg zaleceń dla inwestorów w zakresie budowy farm wiatrowych w zgodzie z wytycznymi ekologicznymi i społecznymi. Kodeks przybliża ludziom tematykę związaną z alternatywnymi formami wytwarzania energii i wskazuje korzyści płynące z przyrostu mocy wiatrowych. Wg PSEW, kodeks jest szansą na dalszy przyrost mocy wiatrowych.

Chcemy, by jego powstanie przyczyniło się do pogodzenia interesów wszystkich zaangażowanych stron: społeczności lokalnych, instytucji państwowych i finansowych. Tym bardziej cieszymy się, że możemy liczyć na wsparcie ze strony DNB Bank Polska, który od dawna jest zaangażowany w rozwój OZE w Polsce – mówi Janusz Gajowiecki, prezes PSEW.

Kodeks Dobrych Praktyk PSEW wskazuje, że wyznaczanie miejsca na inwestycje powinno być poprzedzone szeregiem analiz. Wspólnie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i przy uwzględnieniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa się, w jakim stopniu inwestycja wpłynie na krajobraz i jakie będzie miała oddziaływanie na mieszkańców np. pod względem akustycznym oraz na zwyczaje ptactwa.

Ekonomia na plus!

Energia z wiatru jest dziś jedną z najbardziej konkurencyjnych cenowo technologią wytwarzania energii elektrycznej.

Działające moce wiatrowe wpływają na obniżenie hurtowej ceny energii, a koszt jej wytworzenia w nowych instalacjach spadł w ciągu ostatnich lat o kilkadziesiąt procent. W ubiegłorocznej aukcji inwestorzy deklarowali średnio około 200 zł/MWh, podczas gdy w przypadku nowego bloku węglowego koszt wytworzenia szacuje się na ponad 350 zł/MWh – tłumaczy Janusz Gajowiecki

Dla porównania średnia hurtowa cena energii na Towarowej Giełdzie Energii to obecnie ok. 250 zł/MWh. Postęp technologiczny na przestrzeni ostatnich lat doprowadził do spadku kosztu produkcji turbin o kilkadziesiąt procent, co przy braku znaczących kosztów zmiennych produkcji energii sprawia, że przy obecnych cenach rynkowych instalacje tego typu nie tylko nie wymagają wsparcia, ale są w stanie przyczynić się do obniżenie hurtowej ceny energii dla odbiorców. Oczywiście nie oznacza to, że mechanizmy wsparcia nie są potrzebne. Rolą państwa jest stworzenie mechanizmów, które zapewnią przewidywalność i stabilność cen energii w okresie cyklu życia danego projektu. Temu właśnie służy system aukcji.

Finansowanie

Zdecydowana większość inwestorów, którzy planują realizować nowe inwestycje w systemie aukcyjnym, potrzebuje kredytu bankowego w celu optymalizacji źródeł finansowania projektu oraz wykorzystania mechanizmu dźwigni finansowej w celu podniesienia stopy zwrotu z inwestycji. W obecnej sytuacji rynkowej sektor bankowy dysponuje dużą płynnością finansową i jest otwarty na finansowanie nowych inwestycji. Niemniej jednak, szczególnie w przypadku projektów o horyzoncie inwestycyjnym sięgającym kilkunastu lat, banki oczekują, że projekty te będą generowały stabilne przychody oraz że ich otoczenie regulacyjne nie ulegnie znaczącym zmianom.

W tym kontekście, zdecydowanie preferowane są te inwestycje, które uzyskały bądź planują uzyskać wsparcie z systemu aukcyjnego lub też w formie długoterminowego kontraktu na sprzedaż energii (PPA).

Jednym z najbardziej zaangażowanych w finansowanie sektora OZE banków jest DNB Bank Polska posiadający duże doświadczenie, niezbędne przy finansowaniu tego typu inwestycji. Teraz Bank DNB przystąpił do inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

To kolejny głos o wsparciu inwestycji w OZE przez Banki. Swoją drogą, czekamy co wyniknie z konsultacji dotyczących współpracy banków w programie Czyste Powietrze. Bądźcie na bieżąco!

Redakcja GLOBEnergia