W piątek 3 kwietnia 2015 r. opublikowana została ustawa z 20 lutego 2015 r o odnawialnych źródłach energii. 

Na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki zamieszczono nowe propozycje wzorów oświadczeń w zakresie OZE i CHP, jakie odbiorcy przemysłowi są zobowiązani złożyć Prezesowi URE w celu skorzystania z przewidzianych ustawą  o OZE ulg. 
 
Odbiorcy przemysłowi winni złożyć te oświadczenia w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie art. 179 pkt 5 ustawy o odnawialnych źródłach energii.
Za 2015 r. odbiorca przemysłowy, przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski, są obowiązani uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi URE świadectwo pochodzenia lub świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego wydane odpowiednio dla energii elektrycznej lub biogazu rolniczego, wytworzonych w instalacjach odnawialnego źródła energii znajdujących się na terytorium RP lub zlokalizowanych w wyłącznej strefie ekonomicznej lub uiścić opłatę zastępczą, obliczoną w  do dnia 30 czerwca 2016 r.
 
Obowiązek ten wykonuje samodzielnie odbiorca przemysłowy, który w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku zużył nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej, a także złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 188 ust. 4 tej ustawy. 
 
Zatem złożenie wskazanego oświadczenia przez odbiorcę przemysłowego, który zużył nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku, skutkować będzie koniecznością samodzielnej realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 188 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, w odniesieniu do całego wolumenu energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w okresie od dnia wejścia w życie art. 188 ustawy o odnawialnych źródłach energii do dnia 31 grudnia 2015.
 
Pobierz oświadczenia :
 
 
 
Źródło: URE, Ustawa o OZE